Mesagerul.ro

Inspectoratul pentru Imigr?ri Teleorman: 14 str?ini, prin?i c? locuiau ilegal în jude?. Patru dintre ei, expulza?i sub escort?

Inspectoratul pentru Imigr?ri Teleorman: 14 str?ini, prin?i c? locuiau ilegal în jude?. Patru dintre ei, expulza?i sub escort?

Poli?i?tii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigr?ri-Biroul pentru Imigr?ri al Jude?ului Teleorman, în cursul anului 2019, au asigurat managementul ?ederi

Poli?i?tii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigr?ri-Biroul pentru Imigr?ri al Jude?ului Teleorman, în cursul anului 2019, au asigurat managementul ?ederii ?i reziden?ei, pe raza jude?ului, pentru 566 de persoane, dintre care 360 de str?ini din state ter?e, cei mai mul?i din Turcia, Republica Moldova ?i  China ?i 206 de cet??eni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea din Italia, Spania ?i Grecia.
Principalele scopuri pentru care str?inii ?i-au stabilit re?edin?a pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cet??enilor români, UE sau SEE), angajare în munc? sau stabilire permanent? pe teritoriul ??rii noastre.
În ceea ce prive?te admisia în România, în perioada de referin?? au fost solu?ionate 12  invita?ii depuse pentru str?ini din  Pakistan, Irak, Liban etc.
În aceea?i perioad?, au fost înregistrate 122 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în munc?, fiind emise 120 de avize de angajare pentru lucr?tori permanen?i.
De asemenea, a fost aprobat? prelungirea dreptului de ?edere ?i au fost emise 150 de permise de ?edere, dintre care 138 pentru ?edere temporar? ?i 12 pentru ?edere pe termen lung. Au fost eliberate 28 de certificate de înregistrare pentru cet??eni ai Uniunii Europene/SEE/CH.
Pe linia combaterii ?ederii ilegale, în perioada de referin??, au fost organizate 74 de ac?iuni ?i controale cu for?e proprii ?i în cooperare cu institu?iile cu atribu?ii în domeniu, în urma c?rora au fost depista?i 14 str?ini în situa?ii ilegale. Pentru str?inii afla?i în situa?ii ilegale sau care nu mai întruneau condi?iile prev?zute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ?edere, au fost emise 5 decizii de returnare prin care s-a stabilit obliga?ia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntar? de pe teritoriul României, 5 au fost pu?i în legalitate,  iar pe numele a 4 str?ini au fost emise decizii de returnare sub escort?, fiindu-le aplicat consemn nominal de nepermiterea intr?rii în România.
În perioada de referin?? au fost aplicate 29 de sanc?iuni contraven?ionale în valoare de  20400 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul str?inilor în România, republicat? ?i OUG.25/2014 privind încadrarea în munc? ?i deta?area str?inilor pe teritoriul României . Sanc?iunile au fost aplicate  atât unor persoane fizice cât ?i unor persoane juridice care aveau angaja?i cet??eni str?ini.
Controlul permanent asupra respect?rii legalit??ii ?ederii în România a str?inilor, combaterea migra?iei ilegale ?i a muncii nedeclarate r?mân ac?iunile noastre prioritare, m?suri care contribuie la cre?terea gradului de siguran?? a cet??eanului.

copyright © 2020 mesagerul.ro