Mesagerul.ro

Investi?iile din Teleorman, finan?ate prin PNDL I ?i II, verificate

Investi?iile din Teleorman, finan?ate prin PNDL I ?i II, verificate "la centimetru". Unde se vor g?si nereguli, pl??ile nu se vor face!

300 de inspectori din Inspectoratul de Stat în Construc?ii (ISC) vor fi pe teren pentru verificarea modului în care au fost f?cute mai multe investi?ii finan?ate

300 de inspectori din Inspectoratul de Stat în Construc?ii (ISC) vor fi pe teren pentru verificarea modului în care au fost f?cute mai multe investi?ii finan?ate prin Programul Na?ional de Dezvoltare Local? (etapele I ?i II).

Controalele tematice au fost solicitate de ministrul lucr?rilor publice, dezvolt?rii ?i administra?iei, Ion ?tefan: ”Trebuie s? ?tim clar dac? lucr?rile executate pe PNDL I ?i PNDL II sunt conforme cu proiectele aprobate.Vor fi verificate toate proiectele pentru care sunt trimise cereri de plat?. Grija noastr? este pentru cheltuirea eficient? a banului public ?i pentru investi?ii calitative, necesare comunit??ilor din întreaga ?ar?. Dac? toate aceste controale vor ar?ta c? proiectele au fost respectate, facturile vor fi pl?tite f?r? nicio ezitare. Am cerut inspectorilor ISC din întreaga ?ar? s? realizeze controale în teren, nu din pix, pentru c? au o datorie moral? fa?? de cet??eni. În paralel, echipele ministeriale de control vor continua verific?rile, pentru a ne asigura c? lucr?rile realizate prin PNDL I ?i II sunt conforme. Spun r?spicat c?, acolo unde se vor g?si nereguli, pl??ile nu se vor face, iar responsabilii jude?eni vor fi tra?i la r?spundere.”

Inspectorii ISC vor verifica obiectivele în ordinea în care au fost depuse solicit?rile la plat?. În paralel, reprezentan?i ai Ministerului Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei (MLPDA) vor continua controalele în teren pentru a se asigura de calitatea lucr?rilor ?i de faptul c? toate contractele au fost respectate.

MLPDA recomand? beneficiarilor ca, prin intermediul dirigin?ilor de ?antier sau prin personalul propriu, s? efectueze verific?ri suplimentare în teren, pentru a stabili dac? lucr?rile/serviciile/bunurile pentru care se solicit? decontarea sunt executate/ prestate/livrate corespunz?tor, cantitativ ?i calitativ, cu înscrisurile transmise în solicit?rile de transfer. În situa?ia în care beneficiarii constat?, ca urmare a verific?rilor dispuse suplimentar, c? exist? neconcordan?e între situa?ia din teren ?i cele declarate în solicitarea de transfer, ace?tia pot face o reevaluare sau, dac? este cazul, pot retrage solicitarea, urmând a depune o alta, în condi?iile legii.

copyright © 2020 mesagerul.ro