Mesagerul.ro

IPJ Teleorman. 6 conduc?tori auto au r?mas f?r? permis iar 11 certificate de înmatriculare au fost re?inute

IPJ Teleorman. 6 conduc?tori auto au r?mas f?r? permis iar 11 certificate de înmatriculare au fost re?inute

Poli?i?tii Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman vor intensifica activit??ile în aceast? perioad? pentru asigurarea unui climat corespunz?tor de ordine ?i

Poli?i?tii Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman vor intensifica activit??ile în aceast? perioad? pentru asigurarea unui climat corespunz?tor de ordine ?i siguran?? public? pe întreg teritoriul judetului pentru cre?terea gradului de siguran?? a cet??eanului pe timpul sezonului rece ?i în contextul s?rb?torilor de iarn?.

Se va avea în vedere atingerea urm?toarelor obiective:

  • prevenirea ?i combaterea faptelor antisociale, de natur? contraven?ional? ?i penal?;
  • Intensificarea ac?iunilor de prevenire ?i combatere a actelor de contraband? ?i evaziune fiscal?;

- Prevenirea ?i combaterea delictelor silvice ?i intensificarea controalelor  pe c?ile de comunica?ie rutier?, precum ?i în pie?e, în vederea prevenirii t?ierii ?i comercializ?rii ilegale a brazilor.

- Desf??urarea de ac?iuni pentru verificarea legalit??ii transportului rutier public de persoane ?i m?rfuri, a modului în care sunt respectate normele privind starea tehnic? a autovehiculelor.

- reducerea num?rului accidentelor rutiere ?i a consecin?elor acestora cauzate de înc?lcarea de c?tre conduc?torii de vehicule, a normelor privind circula?ia pe drumurile publice.

 În acest context, în cursul zilei de 11 decembrie, între orele 17.00 – 21.00,  la nivelul întregului jude? Teleorman a avut loc o ac?iune cu efective sporite la care au participat poli?i?ti din cadrul structurilor de ordine public?, rutier?, investiga?ii criminale, investigare a criminalit??ii economice, arme explozivi ?i substen?e periculoase  respectiv interven?ie ?i ac?iuni speciale ?i poli?i?ti din cadrul poli?iilor municipale, or??ene?ti ?i sec?iile de poli?ie rural?, ac?iune în cadrul c?reia au fost înregistrate urm?toarele rezultate: au fost legitimate 936 de persoane ?i controlate 597 de autovehicule. Deasemenea, au fost re?inute 6 permise de conducere, re?inute 11 certificate de înmatriculare ?i 7 seturi pl?cute de înmatriculare retrase.

Totodat?, au fost aplicate 196 de contraven?ii în valoare de 109.405 lei, bunuri  confiscate în valoare de 2855 ?i identificate 11 infrac?iuni.

Tot în cursul zilei de ieri, poli?i?tii din cadrul Serviciului de Arme, Explozivi ?i substan?e periculoase  au desf??urat o perchezi?ie domiciliar? pe raza jude?ului  de unde au fost identificate ?i  indisponibilizate în vederea continu?rii cercet?rilor articole pirotehnice din categoriile F1, F 2 ?i F3, astfel: 28597 petarde cu un foc de diferite m?rci, o baterie artificii x 223 focuri, o baterie artificii x 200 focuri, o baterie artificii x 100 focuri, o  baterie artificii x 90 focuri, o baterie artificii x 20 focuri,  o baterie artificii x 19 focuri, dou? baterii artificii x 64 focuri, dou? baterii artificii x 49 focuri, dou? baterii artificii x 25 focuri, 14 baterii artificii x 6 focuri ?i 8 artificii tip lumânare;

Astfel de ac?iuni vor avea loc ?i în perioada imediat urm?toare, astfel c? locuitorii jude?ului Teleorman ?i nu numai s? se poat? bucura de s?rb?tori lini?tite ?i în siguran??.

copyright © 2020 mesagerul.ro