Mesagerul.ro

IPJ Teleorman: 8 ?oferi au r?mas f?r? permis, 9 certificate au fost re?inute ?i 780 de persoane legitimate

IPJ Teleorman: 8 ?oferi au r?mas f?r? permis, 9 certificate au fost re?inute ?i 780 de persoane legitimate

Poli?i?tii Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman au continuat în aceast? s?pt?mân? activit??ile pentru asigurarea unui climat corespunz?tor de ordine ?i s

Poli?i?tii Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman au continuat în aceast? s?pt?mân? activit??ile pentru asigurarea unui climat corespunz?tor de ordine ?i siguran?? public? pe întreg teritoriul jude?ului, pentru cre?terea gradului de siguran?? a cet??eanului pe timpul sezonului rece ?i în contextul s?rb?torilor de iarn?.

Astfel, poli?i?tii teleorm?neni au întreprins activit??i de prevenire ?i combatere a faptelor antisociale, de natur? contraven?ional? ?i penal?, au ac?ionat în vederea prevenirii ?i combaterii evaziunii fiscale ?i contrabandei, precum delictelor silvice. Totodat?, au desf??urat ac?iuni pentru verificarea legalit??ii transportului rutier public de persoane ?i m?rfuri, a modului în care sunt respectate normele privind starea tehnic? a autovehiculelor ?i reducerea num?rului accidentelor rutiere ?i a consecin?elor acestora, cauzate de înc?lcarea de c?tre participan?ii la traficul rutier a normelor privind circula?ia pe drumurile publice.

În acest context, la data de 19 decembrie a.c., la nivelul jude?ului Teleorman a avut loc o ac?iune cu efective sporite, la care au participat poli?i?ti din cadrul structurilor de ordine public?, rutier?, investiga?ii criminale, investigare a criminalit??ii economice, arme explozivi ?i substan?e periculoase, respectiv interven?ie ?i ac?iuni speciale ?i poli?i?ti din cadrul poli?iilor municipale, or??ene?ti ?i sec?iile de poli?ie rural?, ac?iune în cadrul c?reia au fost legitimate peste 780 de persoane ?i controlate peste 640 de autovehicule.

De asemenea, au fost re?inute 8 permise de conducere ?i retrase 9 certificate de înmatriculare ?i 9 seturi pl?cute de înmatriculare. Totodat?, au fost aplicate 200 de sanc?iuni contraven?ionale în valoare de peste 69.000 lei, au fost confiscate bunuri în valoare de peste 4.500 lei ?i constatate 24 de infrac?iuni.

Astfel de ac?iuni vor avea loc ?i în perioada imediat urm?toare pentru ca cet??enii s? se poat? bucura de s?rb?tori lini?tite ?i în siguran??.

IPJ Teleorman

copyright © 2020 mesagerul.ro