Mesagerul.ro

ISU Teleorman:

ISU Teleorman: "107 misiuni ale salvatorilor din jude?, în minivacan?a de 1 MAI"

În minivacan?a de 1 MAI, peste 150 de pompieri militari teleorm?neni au fost zilnic la datorie pentru asigurarea r?spunsului optim la solicit?rile venite din partea

În minivacan?a de 1 MAI, peste 150 de pompieri militari teleorm?neni au fost zilnic la datorie pentru asigurarea r?spunsului optim la solicit?rile venite din partea cet??enilor. Cele 107 misiuni executate de echipajele de salvatori au fost acoperite cu 40 mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, recuper?rii ?i salv?rii persoanelor din medii ostile vie?ii, precum ?i pentru acordarea primului ajutor calificat celor afla?i în dificultate, dup? cum urmeaz?: - 64 de cazuri SMURD, pentru acordarea primului ajutor calificat ?i transportarea la spital a persoanelor r?nite ori cu probleme medicale deosebite; - 2 incendii de locuin??, în localit??ile Mereni ?i Beuca, f?r? victime; - 3 misiuni de asigurare a m?surilor de prevenire ?i stingere a incendiilor, una în sta?ia CFR Ro?iorii de Nord, la un vagon de c?l?tori ?i dou? la accidentele rutiere produse pe raza jude?ului nostru; - 2 interven?ii de deblocare a unor u?i de apartament pentru a facilita accesul personalului medical la persoanele cu probleme de s?n?tate; - pentru gestionarea situa?iilor ap?rute pe fondul infect?rii cu noul tip de coronavirus, pompierii salvatori au efectuat 17 misiuni de transport persoane c?tre diverse unit??i spitalice?ti, centre de carantin? ?i loca?ii de izolare, 16 misiuni pentru dezinfec?ia ?i decontaminarea autospecialelor de interven?ie ?i 3 transporturi de echipamente de protec?ie COVID 19 repartizate personalului aflat în prima linie în jude?ul nostru. Al?turi de celelalte institu?ii cu rol în managementul situa?iior de urgen?? generate de noul coronavirus, pompierii teleorm?neni sunt în continu? alert? pentru a preveni r?spândirea acestui virus ?i solicit? cet??enilor s? respecte cu stricte?e ?i responsablitate m?surile impuse prin ordonan?ele militare. În ceea ce prive?te prevenirea incendiilor de locuin?e, rug?m cet??enii s? manifeste în continuare aten?ie sporit? la utilizarea mijloacelor de înc?lzire, s? cure?e ?i s? verifice periodic co?urile de fum, s? evite supraînc?lzirea sobelor, s? amplasese materialele u?or combustibile la o distan?? de siguran?? fa?? de acestea, s? depoziteze jarul ?i cenu?a numai în gropi special amenajate, s? nu foloseasc? improviza?ii la instala?iile electrice, s? nu le suprasolicite ori s? le foloseasc? cu defec?iuni ?i s? nu lase copiii în locuin?e nesupraveghea?i, cu mijloacele de înc?lzire în func?iune. DE RE?INUT! Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? „A.D. Ghica” al jude?ului Teleorman solicit? cet??enilor anun?area tuturor situa?iilor care pot pune în pericol via?a, bunurile sau mediul pe num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112. SURSA: ISU Teleorman

copyright © 2020 mesagerul.ro