Mesagerul.ro

ISU Teleorman trage un semnal de alarm?! Nicio prim?rie din jude?

ISU Teleorman trage un semnal de alarm?! Nicio prim?rie din jude?

Situa?ie f?r? precedent, în jude?ul Teleorman. Nicio unitate administrativ teritorial? nu a ob?inut avizele necesare pentru înfiin?area Serviciului Voluntar pentr

Situa?ie f?r? precedent, în jude?ul Teleorman. Nicio unitate administrativ teritorial? nu a ob?inut avizele necesare pentru înfiin?area Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen??. Semnalul a fost tras de c?tre colonel Stancu Marius, ?eful ISU Teleorman, într-o conferin?? de pres?, desf??urat? la sediul institu?iei, la care a mai participat ?i purt?torul de cuvânt, maior Gelu Dragomir.

“Pân? la data de 31 decembrie 2019, la nivelul jude?ului nostru toate unit??ile administrativ teritoriale trebuiau s? depun? documenta?ia ?i s? ob?in? avizul de înfiin?are a serviciului voluntar pentru situa?ii de urgen??. Din p?cate, la aceast? dat?, la nivelul jude?ului nostru, nu avem niciun serviciu voluntar înfiin?at pe baza legisla?iei actuale în vigoare”, a precizat ?eful ISU Teleorman.

Principalele motive ce au dus la aceast? situa?ie, f?r? precedent, ar fi lipsa fondurile b?ne?ti necesare dar ?i slaba preocupare din partea reprezentan?ilor administra?iei locale, a primarilor, fa?? de ob?inerea fondurilor necesare achizi?ion?rii de autospeciale ?i a altor mijloace de interven?ie.

Totodat?, a?a cu a declarat colonel Marius Stancu, nu sunt respectate criteriile privind încadrarea cu personal a SVSU din cauza faptului c? aceste posturi nu sunt cuprinse în organigrama prim?riilor. Cu alte cuvinte, sunt situa?ii în care exist? ?efi de servicii voluntare pentru situa?ii de urgen?? f?r? preg?tire sau care ocup? aceast? func?ie prin cumul de func?ii. În aceea?i situa?ie se afl? ?i conduc?torii de autospeciale care nu sunt angaja?i, din motive financiare, din pricina imposibilit??ii includerii acestor func?ii în organigrama/statul de organizare al autorit??ilor publice locale.

Potrivit ISU Teleorman, pân? la sfâr?itul anului trecut, la nivelul celor 97 de localit??i din jude?ul Teleorman erau constituite ?i func?ionau în subordinea consiliilor locale 93 de servicii voluntare pentru situa?ii de urgen??, iar în 4 localit??i (Ro?iorii de Vede, Videle, Piatra ?i Dr?g?ne?ti Vla?ca) nu au fost înfiin?ate deoarece acolo func?ioneaz?  servicii profesioniste. În cursul anului 2019, membrii celor 12 servicii voluntare pentru situa?ii de urgen?? care au în dotare autospeciale de stingere cu ap? ?i spum? func?ionale au intervenit împreun? cu pompierii profesioni?ti la un num?r de 47 de incendii, iar alte 6 incendii au fost stinse doar de c?tre acestea.

Ca aspecte pozitive, a mai spus colonelul Marius Stancu, trebuie s? remarc?m preocuparea autorit??ilor locale din Olteni, Vârtoape ?i T?t?r??tii de Sus în vederea dot?rii serviciilor voluntare din aceste localit??i, care au achizi?ionat autospeciale de lucru cu ap? ?i spum?.

copyright © 2020 mesagerul.ro