Mesagerul.ro

ITM Teleorman: 22 de firme, cu activit??i în domeniul construc?iilor, sanc?ionate de inspectorii în munc?

ITM Teleorman: 22 de firme, cu activit??i în domeniul construc?iilor, sanc?ionate de inspectorii în munc?

Potrivit ITM Teleorman, în perioada iulie – octombrie 2019, institu?ia a desf??urat, în cadrul unei campanii organizate la nivel na?ional, ac?iuni de control în

Potrivit ITM Teleorman, în perioada iulie – octombrie 2019, institu?ia a desf??urat, în cadrul unei campanii organizate la nivel na?ional, ac?iuni de control în  domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? la angajatorii ?i lucr?torii care î?i desf??oar? activitatea în domeniul construc?iilor – cod CAEN 41, 42 ?i 43 – privind prevenirea riscurilor de c?dere de la în?l?ime specifice în domeniul construc?iilor.

Obiectivele acestei  ac?iuni sunt: cre?terea gradului de con?tientizare a angajatorilor ?i a lucr?torilor din domeniul construc?iilor în ceea ce prive?te obligativitatea respect?rii prevederilor legale referitoare la securitatea ?i s?n?tatea în munc?, cu prec?dere în prevenirea riscului de c?dere de la în?l?ime; încurajarea unei abord?ri participative prin implicarea principalilor actori din domeniul construc?iilor implica?i în diminuarea consecin?elor sociale ?i economice negative care deriv? din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construc?iilor; promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economic?.

Mijloace de atingere a obiectivelor:

- Prin informare privind riscurile de c?dere de la în?l?ime ?i participarea la dezbateri în  cadrul  I.T.M. Teleorman.

- Sesiuni de con?tientizare organizate la nivelul I.T.M. Teleorman, cu angajatorii ?i  lucr?torii  din domeniul construc?iilor.

- Activit??i de control pentru verificarea respect?rii prevederilor legale referitoare la securitatea ?i s?n?tatea lucr?torilor ?i verificarea utiliz?rii în condi?ii de securitate a echipamentelor de munc? specifice domeniilor construc?iilor de cl?diri ?i a lucr?rilor speciale de construc?ii.

- Activit??i de control pentru verificarea în teren a realiz?rii m?surilor dispuse în controalele efectuate.

 Cu ocazia acestei ac?iuni I.T.M. Teleorman a efectuat controale la un num?r de 22 de angajatori. Au fost dispuse 44 de m?suri de remediere, fiind sanc?iona?i 22 angajatori, respectiv 40 de avertismente ?i 4 amenzi în valoare de 28.000 de  lei.

Urm?toarea etap? va cuprinde verificarea realiz?rii m?surilor dispuse ?i stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor.

copyright © 2020 mesagerul.ro