Mesagerul.ro

ITM Teleorman, ac?iune de informare privind securitatea ?i s?n?tatea în munc?

ITM Teleorman, ac?iune de informare privind securitatea ?i s?n?tatea în munc?

Ac?iune de informare ?i control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerin?ele minime de securitate ?i s?n?tate în munc?,  în institu?iile


Ac?iune de informare ?i control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerin?ele minime de securitate ?i s?n?tate în munc?,  în institu?iile de administra?ie public?.

Prin programul cadru de ac?iuni pentru anul 2019, aprobat de Inspec?ia Muncii, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munc? Teleorman, este planificat? ?i ac?iunea privind modul în care sunt respectate cerin?ele minime de securitate ?i s?n?tate în munc?,  în institu?iile de administra?ie public?.

Securitatea ?i s?n?tatea în munc? reprezint? unul dintre aspectele cele mai importante ?i dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea for?ei de munc? ?i afaceri sociale.

La nivelul Uniunii Europene problematica securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? a constituit ?i constituie un domeniu foarte important, cu un impact socio-economic deosebit, care a f?cut obiectul mai multor strategii.

Strategia na?ional? în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? 2018-2020 stabile?te obiectivele generale ?i specifice la nivel na?ional în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?, pe termen scurt ?i mediu ?i este elaborat? în concordan?? cu necesit??ile identificate în contextul dezvolt?rii României precum ?i cu obiectivele cadrului strategic comunitar.

Planul na?ional de ac?iuni pentru implementarea Strategiei na?ionale în domeniul  securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? pentru perioada 2018-2020 cuprinde ?i Obiectivul specific” Îmbun?t??irea procesului care urm?re?te respectarea legisla?iei din domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? prin ac?iuni ale autorit??ilor cu atribu?ii în domeniu”. În cadrul acestui obiectiv sunt prev?zute campanii ?i ac?iuni de sensibilizare cu privire la respectarea legisla?iei din domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? – sesiuni de con?tientizare a personalului cu atribu?ii în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? la nivel de autorit??i ?i institu?ii publice.

În acest sens, în luna septembrie 2019, Inspectoratului Teritorial de Munc? Teleorman, a organizat sesiuni de informare public? cu personalul cu atribu?ii în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? din unit??ile ?i institu?iile publice din jude?, la care au participat 50 de persoane care au reprezentat 46 institu?ii.

La finalul ac?iunii, se va organiza o ?edin?? de evaluare a rezultatelor ob?inute, cu participarea reprezentan?ilor unit??ilor controlate unde se vor dezbate urm?toarele probleme:

• deficien?ele constatate în timpul controlului ?i m?surile dispuse pentru remedierea acestora;

• sanc?iunile aplicate ?i opririle din func?iune ale echipamentelor de munc?;

• probleme specifice acestui domeniu de activitate;

• analiza gravit??ii ?i frecven?ei evenimentelor din acest domeniu de activitate;

• modul concret ?i eficient al efectu?rii unor controale care s? î?i ating? scopul propus acela de reducere al evenimentelor ?i îmboln?virilor profesionale.

copyright © 2020 mesagerul.ro