Mesagerul.ro

?ITM Teleorman, campanie de informare privind activit??ile desf??urate de zilieri

?ITM Teleorman, campanie de informare privind activit??ile desf??urate de zilieri

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspec?iei Muncii stabilite atât prin lege cât ?i prin  programul cadru de ac?iuni al Inspec?iei Muncii pentr


Având în vedere obiectivele specifice ale Inspec?iei Muncii stabilite atât prin lege cât ?i prin  programul cadru de ac?iuni al Inspec?iei Muncii pentru anul 2019, în perioada 07 – 11.10.2019, I.T.M. Teleorman a desf??urat campania privind respectarea de c?tre beneficiari sau împuternici?i ai acestora a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activit??i cu caracter ocazional desf??urate de zilieri, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 în domeniile prev?zute la art.13 ?i a prevederilor legale privind prevenirea ?i combaterea exploat?rii copiilor/tinerilor prin munc? în aceste domenii.

Obiectivele campaniei au fost:

- Identificarea beneficiarilor sau împuternici?ilor acestora care folosesc zilieri ?i luarea m?surilor care se impun pentru nerespectarea de c?tre ace?tia a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activit??i cu caracter ocazional, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;

- Cre?terea gradului de con?tientizare a beneficiarilor sau împuternici?ilor acestora ?i a zilierilor care desf??oar? activit??i cu carater ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce prive?te necesitatea aplic?rii ?i respect?rii prevederilor legale în domeniul rela?iilor de munc? ?i al securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?, stipulate de Legea nr.52/2011;

- Diminuarea consecin?elor sociale ?i economice negative care deriv? din nerespectarea de c?tre beneficiarii sau împuternici?ii acestora din domeniile controlate;

- Identificarea beneficiarilor care utilizeaz? munca copiilor ?i a tinerilor f?r? respectarea prevederilor Legii nr.52/2011, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- Identificarea beneficiarilor sau împuternici?ilor acestora care folosesc zilieri în condi?iile în care se impune încheierea contractelor individuale de munc? ?i luarea m?surilor care se impun pentru respectarea de c?tre beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul rela?iilor de munc?;

- Determinarea beneficiarilor sau împuternici?ilor acestora de a respecta obliga?ia de a înfiin?a, completa registrul de eviden?? a zilierilor ?i de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teriotorial de munc? în raza c?ruia societatea î?i are sediul, în termenul legal.

Astfel, în aceast? campanie, au fost verifica?i 24 beneficiari, au fost identifica?i la munc? 172 zilieri, din care 157 b?rba?i ?i 15 femei fiind dispus? o m?sur?. De asemenea, a fost urm?rit ?i modul în care au fost îndeplinite m?surile dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

copyright © 2020 mesagerul.ro