Mesagerul.ro

ITM Teleorman, campanie privind securitatea lucr?torilor care î?i desf??oar? activitatea pe ?antiere

ITM Teleorman, campanie privind securitatea lucr?torilor care î?i desf??oar? activitatea pe ?antiere

În cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc? Teleorman se afl? în desf??urare Campania na?ional? privind obliga?iile angajatorilor de a implementa, pe baza princ

În cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc? Teleorman se afl? în desf??urare Campania na?ional? privind obliga?iile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, m?surile necesare pentru asigurarea securit??ii ?i protec?ia lucr?torilor care î?i desf??oar? activitatea în ?antierele temporare sau mobile.

Num?rul de accidente de munc? înregistrat precum ?i gravitatea acestora au fost factorii determinan?i pentru a continua ?i intensifica ac?iunile de verificare ?i monitorizare a modului în care se respect? prevederile legale în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?, precum ?i asupra modului în care angajatorii realizeaz?, în ?antierele temporare ?i mobile, m?surile de securitate ?i s?n?tate dispuse de inspectorii de munc?.

Pentru anul 2020 campania va urm?ri modul de implementare a obliga?iilor angajatorilor, pe baza principiilor generale de prevenire, respectiv implementarea m?surilor necesare pentru asigurarea securit??ii ?i protec?ia lucr?torilor care î?i desf??oar? activitatea în ?antierele temporare sau mobile.

Obiectivele acestei campanii sunt:

  • cre?terea gradului de con?tientizare a angajatorilor ?i a lucr?torilor din domeniul construc?iilor în ceea ce prive?te obligativitatea respect?rii prevederilor legale referitoare la securitatea ?i s?n?tatea în munc?, cu prec?dere în prevenirea riscului de c?dere de la în?l?ime;
  • încurajarea unei abord?ri participative prin implicarea principalilor actori din domeniul construc?iilor implica?i în diminuarea consecin?elor sociale ?i economice negative care deriv? din nerespectarea prevederilor legale,aplicabile în domeniul construc?iilor;
  • promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economic?.

Obiective specifice:

Verificarea modului de implementare a m?surilor necesare pentru asigurarea securit??ii ?i protec?ia lucr?torilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construc?ii folosind urm?toarele „Check – listuri” :

  • organizarea activit??ilor de securitate ?i s?n?tate în munc? pe ?antierele temporare sau mobile;
  • instruirea lucr?torilor;
  • lucrul la în?l?ime ?i acordarea echipamentului individual de protec?ie;
  • utilizarea instala?iilor de ridicat ?i protec?ia împotriva electrocut?rii pe ?antierele temporare sau mobile;
  • cerin?elor minime de securitate ?i s?n?tate la lucr?rile de s?p?turi;

Campania na?ional? se va desf??ura în perioada ianuarie-decembrie 2020 ?i va cuprinde patru etape în anul 2020. Prima etap? se va desf??ura în lunile februarie–martie 2020 prin mediatizarea, informarea, con?tientizarea privind riscurile de c?dere de la în?l?ime ?i organizarea de dezbateri în cadrul I.T.M. Teleorman cu principalii angajatori din jude?.

copyright © 2020 mesagerul.ro