Mesagerul.ro

ITM Teleorman: Începând de ast?zi, activitatea de rela?ii cu publicul se desf??oar? numai prin telefon sau e-mail

ITM Teleorman: Începând de ast?zi, activitatea de rela?ii cu publicul se desf??oar? numai prin telefon sau e-mail

Începând cu data de 26.03.2020, activitatea de rela?ii cu publicul se desf??oar? exclusiv prin e-mail ?i telefon, urm?nd ca r?spunsul I.T.M. Teleorman s? fie tran

Începând cu data de 26.03.2020, activitatea de rela?ii cu publicul se desf??oar? exclusiv prin e-mail ?i telefon, urm?nd ca r?spunsul I.T.M. Teleorman s? fie transmis tot prin acelea?i mjloace.

 1. În vederea eliber?rii informa?iilor din baza de date organizat? la nivelul Inspec?iei Muncii cu Registrele Generale de Eviden?? a Salaria?ilor depuse de angajatori, conform Hot?rârii Guvernului nr. 161/2006, Hot?rârii Guvernului nr. 905/2017 privind întocmirea ?i completarea registrului general de eviden?? a salaria?ilor, achitarea sumei de 20 lei/document, se va face electronic în contul de Trezorerie al I.T.M. Teleorman, respectiv RO69TREZ6065032XXX005146, Trezoreria Alexandria,Cod fiscal: 12317500. Solicitarea privind eliberarea informa?iilor (site-ul www.itmteleorman.ro, sec?iunea formulare), copia actului de identitate ?i dovada pl??ii contravalorii acestora, se vor transmite electronic (e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro, fax:+4 0247.311.798). Institu?ia noastr? are posibilitatea transmiterii actelor electronic (e-mail, fax).
 2. Pentru ob?inerea numelui de utilizator ?i a parolei privind transmiterea registrului general de eviden?? a salaria?ilor în format electronic, agen?ii economici au posibilitatea solicit?rii acestora prin mijloace electronice (e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro), în baza urm?toarelor documente:
 3. a) fi?ier cu extensia.rvs, în vederea transmiterii registrului general de eviden?? a salaria?ilor (generat din aplica?ia informatic? REVISAL);
 4. b) adresa înaintare registru de eviden?? a salaria?ilor (site-ul www.itmteleorman.ro, sec?iunea formulare);
 5. c) solicitare scris? pentru eliberarea numelui de utilizator ?i a parolei (site-ul www.itmteleorman.ro, sec?iunea formulare);
 6. d) împuternicire semnat? ?i ?tampilat? de angajator, în cazul în care persoana care solicit? ob?inerea numelui de utilizator ?i a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului.
 7. e) copie de pe certificatul de înmatriculare;
 8. f) copie a actului de identitate al reprezentantului legal, precum ?i a persoanei împuternicite. Ob?inerea numelui de utilizator ?i a parolei se face pe adresa de e-mail men?ionat? de agen?ii economici.
 9. Pentru semnalarea nerespect?rii prevederilor Codului Muncii ?i respectiv ale Legii Securit??ii ?i S?n?t??ii în Munc? nr. 319/2006, ave?i posibilitatea s? uza?i de drepturile conferite de Ordonan?a nr. 27/2002 privind reglementarea activit??ii de solu?ionare a peti?iilor, aspecte ale c?ror rezolvare potrivit Legii nr. 108/1999 pentru înfiin?area ?i organizarea Inspec?iei Muncii intr? în competen?a I.T.M. Teleorman.

Sesizarea trebuie s? con?in?:

 - date referitoare la identitatea petentului (numele ?i prenumele, adresa de domiciliu ?i codul numeric personal, seria ?i num?rul c?r?ii de identitate, num?r telefon de contact);

 - datele societ??ii în cadrul c?reia se semnaleaz? nerespectarea prevederilor legale în domeniul rela?iilor de munc? (denumire, adres? sediu, adres? punct de lucru);

- orice alte date pe care le considera?i necesare a fi furnizate în vederea rezolv?rii spe?ei în cauz?. Peti?ia va fi transmis? pe adresa de e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro, sau prin fax: +4 0247.311.798.

V? asigur?m de toat? solicitudinea în rezolvarea problemei dumneavoastr?.

 Institu?ia noastr? are posibilitatea transmiterii r?spunsului la peti?ie prin e-mail, fax.

 1. De asemnea ?i celelalte tipuri de documente (informare, solicit?ri, comunic?ri) vor fi transmise prin acelea?i mijloace de comunicare, respectiv pe adresa de e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro, sau fax:+4 0247.311.798.
 2. V? rug?m s? ave?i în vedere/consulta?i prevederile Ordonan?ei Militare nr.3/24.03.2020.

copyright © 2020 mesagerul.ro