Mesagerul.ro

Jude?ul Teleorman, pe locul VI, la num?rul de imobile cadastrate gratuit. 75.976 de locuin?e au carte funciar? din bani europeni

Jude?ul Teleorman, pe locul VI, la num?rul de imobile cadastrate gratuit. 75.976 de locuin?e au carte funciar? din bani europeni

În anul 2019, Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? (ANCPI) a înregistrat, gratuit, pentru cet??eni, peste 1.200.000 de propriet??i. Institu?ia

În anul 2019, Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? (ANCPI) a înregistrat, gratuit, pentru cet??eni, peste 1.200.000 de propriet??i. Institu?ia a ini?iat dou? proceduri de licita?ie pentru achizi?ionarea serviciilor de înregistrare sistematic? a propriet??ilor, urmând ca 660 de comune din România s? fie cadastrate cu fonduri europene.

 ANCPI a înregistrat, anul trecut, 1.249.014 de imobile, cu peste 145% mai multe fa?? de 2018. Prin PNCCF, program sus?inut de Guvernul României, toate propriet??ile sunt înregistrate gratuit pentru cet??eni în Sistemul integrat de cadastru ?i carte funciar?. Lucr?rile de înregistrare sistematic? derulate în cadrul PNCCF sunt contractate de ANCPI sau de prim?rii, la nivelul întregii unit??i administrativ-teritoriale (UAT) sau la nivel de sector cadastral. Programul este finan?at din veniturile proprii ale ANCPI ?i fonduri europene. 

La finalul lui 2019, din cele 3.181 de UAT-uri din România, 79 de comune (din 26 de jude?e), având o suprafa?? de 746.428 de hectare, erau cadastrate în propor?ie de sut? la sut?. Cele mai multe imobile au fost înregistrate în jude?ele Olt- 114.927, Gala?i- 102.166, Dolj-83.334, Arad -82.897, Buz?u- 81.948, Teleorman-75.976.

La 31.12.2019 erau în derulare lucr?ri de înregistrare a imobilelor în 2.010 UAT-uri, cu o suprafa?? depeste patru milioane de hectare.

Din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole ce fac obiectul subven?iilor Agen?iei de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA), au fost înregistrate în Sistemul integrat de cadastru ?i carte funciar? 4,68 de milioane de hectare (49%). Totodat?sunt contractate lucr?ri de înregistrare sistematic? pentru aproximativ 4,1 milioane de hectare (43%), cu termen de finalizare sfâr?itul anului 2020, ceea ce reprezint? aproximativ 92% din totalul suprafe?ei subven?ionate de APIA. La aceea?i dat?, erau înregistrate în eviden?ele ANCPI, 8.011.319 de locuin?e, ceea ce reprezint? aproximativ 92 % din num?rul total de 8.722.398 de locuin?e din România, conform datelor Institutului Na?ional de Statistic? (INS).

ANCPI a majorat, la sfâr?itul anului trecut, sumele decontate pentru lucr?rile de cadastru general. M?sura se aplic? începând cu 1 ianuarie 2020, când va pl?ti, prin PNCCF, între 84 ?i 184 de lei (f?r? TVA) pentru înregistrarea unui imobil în eviden?ele de cadastru ?i carte funciar?. Astfel persoanele fizice ?i juridice autorizate s? execute lucr?ri de cadastru general vor primi cu 24 pân? la 52 de lei în plus pentru deschiderea unei c?r?i funciare, în func?ie de gradul de dificultate al terenului. În 2019, fiecare unitate administrativ-teritorial? (UAT) a primit 160.000 de lei pentru înregistrarea gratuit? a propriet??ilor în Sistemul integrat de cadastru ?i carte funciar?, fa?? de 155.000 de lei în 2018, 150.000 de lei în 2017 ?i 135.000 de lei, în 2016. 

copyright © 2020 mesagerul.ro