BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Ministerul Lucr?rilor Publice “ocole?te” prim?riile din Teleorman. Nicio prim?rie din jude?, pe lista celor 100 de obiective, finan?ate prin PNDL

Ministerul Lucr?rilor Publice “ocole?te” prim?riile din Teleorman. Nicio prim?rie din jude?, pe lista celor 100 de obiective, finan?ate prin PNDL

Peste 48,5 milioane de lei este suma virat? de c?tre Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei prim?riilor din ?ar? pentru plata unor lucr?ri sau

Peste 48,5 milioane de lei este suma virat? de c?tre Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei prim?riilor din ?ar? pentru plata unor lucr?ri sau servicii demarcate prin PNDL I sau II. În lista data publicit??ii, la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, nicio prim?rie din jude?ul Teleorman nu a primit bani pentru achitarea facturilor la proiectele finan?ate prin Programul Na?ional de Dezvovoltare Local?. La nivel na?ional, peste 100 de obiective de investi?ii au primit finan?are pentru realizarea unor proiecte vitale pentru dezvoltarea comunit??ilor locale.

”Este important s? construim în continuare în România, în ciuda evenimentelor din ultimele zile. Chiar dac?, ast?zi, aten?ia multora dintre noi este îndreptat? c?tre amenin?area Covid-19 de la noi din ?ar?, dar ?i din ??rile unde locuiesc românii no?tri, am decis alocarea de fonduri pentru proiectele ce se afl? în derulare prin Programul Na?ional de Dezvoltare Local?. Am promis c? autorit??ile locale î?i vor primi banii pentru proiectele locale, a?adar voi continua s?-mi respect angajamentele", a precizat ministrul Ion ?tefan.

Programul Na?ional de Dezvoltare Local?, aprobat prin Ordonan?a de Urgen?? nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizat?, este cel mai important program multianual de finan?are cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unit??ilor administrativ-teritoriale cu toate dot?rile tehnico-edilitare, de infrastructur? educa?ional?, de s?n?tate ?i de mediu, sportiv?, social-cultural? ?i turistic?, administrativ? ?i de acces la c?ile de comunica?ie, iar valorile aloc?rilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finan?are multianuale încheiate între minister ?i beneficiarii obiectivelor de investi?ii.

În cadrul celor dou? etape ale PNDL, listele obiectivelor de investi?ii ?i sumele alocate acestora sunt publice ?i pot fi consultate accesând pagina de internet a ministerului, sec?iunea Lucr?ri Publice, Programul na?ional de dezvoltare local?, rubrica Obiectivele de investi?ii, iar transferurile lunare sunt publicate în sec?iunea Pl??i.

 

copyright © 2020 mesagerul.ro