Mesagerul.ro

?O nou? activitate de înv??are în cadrul proiectului “Let’s Make School Our Second Home!”

?O nou? activitate de înv??are în cadrul proiectului “Let’s Make School Our Second Home!”

S?pt?mâna trecut?, în perioada 14-18.10 2019, cinci profesori titulari de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” din Alexandria au participat la a treia ac


S?pt?mâna trecut?, în perioada 14-18.10 2019, cinci profesori titulari de la Liceului Teoretic „Constantin Noica” din Alexandria au participat la a treia activitate de înv??are, din cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ “Let’s Make School Our Second Home!” (S? facem din ?coal? o a doua cas?!”), în Turcia, localitatea ESKI?EHIR, la unitatea de înv???mânt ESKI?EHIR ETI SOSYAL BILIMLER LISESI.

Al?turi de alte12 cadre didactice participante de la cele trei licee partenere din Turcia, Grecia ?i Italia, profesorii no?tri au avut oportunitatea de a fi prezen?i la un adev?rat curs de formare profesional? ce a vizat dobândirea ?i implementarea în actul didactic a strategiilor didactice moderne de tip „4C”, bazate pe colaborare, comunicare, creativitate ?i spirit critic.

În cele cinci zile de activitate, profesorii alex?ndrineni au participat la lec?ii demonstrative, workshop-uri, întâlniri cu reprezentan?i ai Ministerului Educa?iei din Turcia, activit??i practice referitoare la cele mai noi aplica?ii IT care pot fi folosite în procesul de predare ?i evaluare. Într-un adev?rat mediu de înv??are prin ac?iune, cei 17 participan?i au dobândit foarte multe cuno?tin?e despre ceea ce implic? strategii didactice moderne pentru ca, în cadrul orelor de curs, elevii  s?-?i dezvolte abilit??ile de a crea, de a gândi critic, de a comunica ?i colabora mai eficient.

Obiectivele activit??ii de înv??are ”The 4 Cs” au fost:

- ob?inerea unei în?elegeri mai clare a procesului creativ;

- dobândirea unor instrumente de rezolvare a problemelor, fundamentale în procesul creativ;

- experimentarea unor abilit??i ?i tehnici de comunicare mai eficiente care s? faciliteze transmiterea de con?inut;

- consolidarea propriei capacit??i a educatorului de a gândi ?i lucra colaborativ, pentru a-l face mai „real” ?i mai accesibil pentru elevi;

- încorporarea noilor tehnologii ?i abilit??ile TIC într-un curriculum bazat pe strategii de tipul 4 C.

Activitatea din Turcia a promovat diversitatea, dimensiunea european? ?i colaborarea profesorilor, înv??area limbilor str?ine, cele patru  licee dorindu-?i cadre didactice entuziaste care s? implementeze concepte moderne în procesul instructiv-educativ ?i s? realizeze proiecte europene.

Reamintim faptul c? Liceul Teoretic „Constantin Noica” din municipiul Alexandria implementeaz?, în calitate de coordonator, proiectul european Erasmus+ “Let’s Make School Our Second Home!”  (S? facem din ?coal? o a doua cas?!”), pentru care a primit o finan?are de aproximativ 40000 de euro de la Comisia European?, dar ?i un proiect de mobilitate în domeniul ?colar din cadrul programului ERASMUS+ ”STRATEGY - Strong Teachers Respect, Assess, Treat Everybody Gently”,  cu nr. de referinta 2019-1-RO01-KA101-061704, în valoare de peste 25000 de euro.

Coordonator proiect,

Prof. Simona Dragomir

copyright © 2020 mesagerul.ro