Mesagerul.ro

?omajul, în u?oar? sc?dere. Peste 9.000 de teleorm?neni f?r? un

?omajul, în u?oar? sc?dere. Peste 9.000 de teleorm?neni f?r? un

La sfâr?itul lunii octombrie, în eviden?ele Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman erau înregistra?i 9.078 ?omeri (din care 3.880 femei), ra

La sfâr?itul lunii octombrie, în eviden?ele Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman erau înregistra?i 9.078 ?omeri (din care 3.880 femei), rata ?omajului fiind de 6,32 %. Comparativ cu luna precedent?, când rata ?omajului a fost de 6,48%, în aceast? lun? acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,16 pp.

Din totalul de 9.078 persoane înregistrate în eviden?ele AJOFM Teleorman, 1.276 erau beneficiari de indemniza?ie de ?omaj, iar 7.802 erau ?omeri neindemniza?i. În ceea ce prive?te mediul de reziden??, 6.946 ?omeri provin din mediul rural ?i 2.132 sunt din mediul urban.

?omerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul ?omerilor înregistra?i în eviden?ele AJOFM Teleorman (53,15%), urmat de cei cu studii liceale (15,90%) iar 15,75% au studii primare/fara studii. ?omerii cu nivel de înv?t?m?nt  profesional/arte si meserii reprezint? 13,62% din totalul ?omerilor înregistra?i, cei cu studii superioare sunt 1,20%,iar cei cu studii postliceale 0,38%.

Structura ?omerilor înregistra?i pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezint? astfel: 6.648 persoane foarte greu ocupabile, 2.271 greu ocupabile, 74 mediu ocupabile, iar 85 sunt persoane u?or ocupabile.

Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizeaz? ca urmare a activit??ii de profilare a persoanelor înregistrate în eviden?ele noastre. Informa?ii detaliate despre structura ?omajului la nivelul jue?ului Teleorman sunt afi?ate pe pagina de internet a AJOFM Teleorman la adresa www.teleorman.anofm.ro.

copyright © 2021 mesagerul.ro