Mesagerul.ro

Oportunit??i de angajare pentru studen?ii care doresc s? lucreze în Germania pe perioada vacan?ei de var?

Oportunit??i de angajare pentru studen?ii care doresc s? lucreze în Germania pe perioada vacan?ei de var?

Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman anun?? începerea perioadei de înregistrare a aplica?iilor în programul destinat studen?ilor care dore

Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman anun?? începerea perioadei de înregistrare a aplica?iilor în programul destinat studen?ilor care doresc s? desf??oare o activitate lucrativ? pe teritoriul Germaniei pe perioada vacan?ei de var? (minim 2 luni).
Men?ion?m c? pot aplica studen?ii cu vârsta cuprins? intre 18-35 de ani, care urmeaz? cursuri de zi, la o facultate de stat sau particular?, acreditat? conform legii ?i care au cuno?tin?e bune/foarte bune de limba german?.
Pentru anul 2020, sunt disponibile 30 de posturi în domeniul hotelier-gastronomic, în gastronomia de sistem (fast-food), în produc?ia industrial? ?i în domeniul serviciilor.
Studen?ii care au domiciliul sau sunt înregistra?i la o institu?ie de înv???mânt superior din jude?ul Teleorman, se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman, str. Dunarii, nr.1, localitatea Alexandria, în vederea înregistr?rii aplica?iilor.
Înregistrarea se va desf??ura în perioada 13.01.2020-14.02.2020, în intervalul luni-joi, orele 10.00-15.30 ?i vineri, orele 10.00-13.00.
Informa?ii suplimentare cu privire la condi?iile de aplicare, documentele necesare înregistr?rii aplica?iilor, precum ?i instruc?iunile de completare a acestora, pot fi solicitate la num?rul de telefon 0247/310.155, sau se g?sesc pe site-ul www.anofm.ro>AJOFM Teleorman>Comunicare>Materiale informative.

copyright © 2020 mesagerul.ro