Mesagerul.ro

Ore “de foc” pentru pompierii teleorm?neni. 42 de evenimente, d

Ore “de foc” pentru pompierii teleorm?neni. 42 de evenimente, d

Ore “de foc” pentru pompierii teleorm?neni. 42 de evenimente, dintre care 9 incendii de locuin?e ?i 29 interven?ii SMURD, în ultimele dou? zile Inspectoratul pen

Ore “de foc” pentru pompierii teleorm?neni. 42 de evenimente, dintre care 9 incendii de locuin?e ?i 29 interven?ii SMURD, în ultimele dou? zile

Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? „A. D. Ghica” al jude?ului Teleorman desf??oar? permanent activit??i orientate spre siguran?a cet??enilor, pe cele dou? componente specifice, prevenirea situa?iilor de urgen?? ?i gestionarea operativ? a evenimentelor care pun în pericol via?a semenilor sau bunurile materiale ale acestora.

            Echipajele profesioniste din cadrul subunit??ilor de pompieri au r?spuns în ultimele dou? zile la 42 de solicit?ri ale cet??enilor, în diferite situa?ii de urgen??, dup? cum urmeaz?:

- 29 de cazuri SMURD, pentru acordarea primului ajutor calificat ?i transportarea la spital a persoanelor r?nite ori cu probleme medicale deosebite;

- 10 incendii, dintre care nou? izbucnite la locuin?ele cet??enilor ?i unul la un stâlp de electricitate;

- o interven?ie în sprijinul SAJ Teleorman în vederea prelu?rii unui pacient supraponderal, ce necesita transportarea de urgen?? la spital;

-  o misiune de deblocare a unei u?i de apartament pentru a facilita accesul cadrelor medicale la o persoan? cu probleme medicale;

- o misiune de recunoa?tere, pe timpul producerii fenomenelor meteorologice periculoase (posibil acoperi? smuls de vânt).

 

În ultimele dou? zile, nou? incendii de locuin?e

            Se pare c? r?cirea accentuat? a vremii i-a determinat pe teleorm?neni s? utilizeze mijloacele de înc?lzire la maximum, ceea ce a constituit ?i un risc mai mare de izbucnire a incendiilor pe fondul neverific?rii co?urilor de fum, necur???rii ori neprotej?rii termice a lor fa?? de materialele combustibile ?i chiar suprasolicit?rii acestora pe perioada func?ion?rii.

În ultimele 48 de ore, echipajele de interven?ie ale unit??ii noastre au fost solicitate s? sting? nu mai pu?in de nou? incendii de locuin?e, în localit??ile Cucuie?i, Sili?tea Gume?ti, Balta S?rat?, Lada, Seaca, Smârdan, Beciu, Turnu M?gurele ?i Lud?neasca.

Din fericire, în cele mai multe dintre situa?ii pompierii au reu?it s? salveze importante bunuri materiale, îns? au fost înregistrate ?i evenimente cu pagube însemnate, acest lucru fiind rezultatul observ?rii ?i anun??rii cu întârziere a incendiilor.

Azi-noapte, la Cucuie?i, în urma apelului pe num?rul unic pentru situa?ii de urgen?? 112, la ora 23.00, pompierii militari ro?ioreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuin??.

Cu ajutorul a dou? autospeciale de lucru cu ap? ?i spum?, militarii au reu?it s? sting? focul în limitele g?site, fiind distruse trei grinzi din lemn ?i acoperi?ul casei pe o suprafa?? de cca. 10 mp. Valoarea pagubelor a fost estimat? la suma de 1000 de lei, iar cea a bunurilor salvate la peste 20000 de lei.

Din primele verific?ri efectuate, a reie?it c? evenimentul s-a produs din cauza co?ului de fum deteriorat, care a permis scânteilor s? ajung? pe materialele combustibile din podul locuin?ei.

La Sili?tea Gume?ti ?i Balta S?rat?, dou? incendii aproape similare, cu o cauz? de izbucnire comun?, co?ul de fum deteriorat, au fost stinse de pompierii militari ro?ioreni înainte de a se produce pagube materiale importante, acest lucru fiind posibil datorit? observ?rii ?i anun??rii la timp a evenimentelor  pe num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112.

Bunurile distruse de cele dou? incendii s-au rezumat la patru grinzi din lemn, ce se aflau în apropierea co?urilor de fum, valoarea cumulat? a acestora fiind estimat? la suma de 600 de lei, în timp ce valoarea celor dou? locuin?e salvate se ridic? la peste 60000 de lei.

În localitatea Lada, din cauza unui co? de fum deteriorat, acoperi?ul unei locuin?e, realizat din astereal? de lemn, învelit? cu tabl?, pe o suprafa?? de cca. 40 mp ?i o camer? de locuit, în care se aflau o mas?, dou? scaune, un dulap de haine, un radio, un re?ou ?i o butelie au fost distruse de fl?c?ri ieri dup?-amiaz?, în jurul orei 15.00.

Pompierii militari din cadrul Deta?amentului de Pompieri Ro?iorii de Vede, cu ajutorul a dou? autospeciale de lucru cu ap? ?i spum?, au reu?it s? localizeze ?i s? lichideze incendiul în limitele g?site dup? aproape o or? ?i jum?tate de interven?ie.

Proprietara, o femeie de 68 de ani, cu atac de panic?, a primit primul ajutor calificat de la echipajul SMURD, îns? a refuzat transportul la spital.

În localitatea Smârdan, incendiul izbucnit la locuin?a unui cet??ean a fost stins cu dificultate de c?tre pompierii militari din cadrul Deta?amentului Turnu M?gurele, care au intervenit cu dou? autospeciale de lucru cu ap? ?i spum? ?i un echipaj SMURD.

Focul a distrus în totalitate acoperi?ul casei, realizat din astereal? de lemn învelit? cu  tabl?, grinzile de la tavan, mobila dintr-o buc?t?rie ?i un dormitor, ferestrele ?i u?ile locuin?ei, baia ?i obiectele sanitare, un frigider, un aragaz ?i o butelie. Valoarea pagubelor a fost estimat? la cca. 70000 de lei, iar cea a bunurilor salvate la aproximativ 10000 de lei.

În municipiul Turnu M?gurele, pompierii au reu?it s? salveze bunuri de peste 150000 de lei, reprezentând locuin?a unui cet??ean de pe strada C?lug?reni. Incendiul, care se dezvoltase la nivelul buc?t?riei, cu posibilitate de propagare la casa de locuit, a fost stins rapid de pompierii militari turneni, cu ajutorul unei autospeciale de lucru cu ap? ?i spum?. Pagubele materiale, constând în mobilierul din buc?t?rie, un aragaz ?i o butelie, au fost estimate la cca. 3000 de lei. Din primele cercet?ri, a reie?it c? incendiul a fost produs de un scurtcircuit la instala?ia electric?.

În satul Lud?neasca, comuna R?smire?ti, pompierii militari din cadrul Deta?amentului Alexandria au stins un incendiu ce se manifesta la acoperi?ul unei locuin?e, pe o suprafa?? de cca. 70 mp, cu posibilitatea distrugerii bunurilor din interior. Interven?ia pompierilor, cu dou? autospeciale de lucru cu ap? ?i spum?, a durat aproximativ dou? ore ?i a rezultat cu salvarea de bunuri estimate la suma de 50000 de lei.

Din verific?rile efectuate la fa?a locului, a rei?it c? incendiul s-a produs din cauza co?ului de fum deteriorat, care a permis scânteilor s? ajung? pe materialele combustibile din podul locuin?ei.

 

RECOMAND?RI

Pentru prevenirea izbucnirii incendiilor ce au drept cauze probabile mijloacele de înc?lzire cu defec?iuni, improviza?ii ori pentru c? sunt l?sate nesupravegheate, recomand?m cet??enilor s? respecte urm?toarele m?suri:

- evita?i supraînc?lzirea sobelor, deoarece prin c?ldura radiat? acestea pot aprinde obiectele din jur;

- depozita?i jarul ?i cenu?a numai în gropi special amenajate;

- amplasa?i lemnele ?i hainele la o distan?? de minim 1 m fa?? de sobele metalice, respectiv 50 cm fa?? de cele din teracot?;

- supraveghea?i permanent focul;

- nu aprinde?i focul în sobe cu ajutorul lichidelor inflamabile;

- izola?i co?urile de fum fa?? de elementele combustibile ale plan?eelor prin îngro?area zid?riei de c?r?mid? a acestuia cu 25 cm; în spa?iul dintre co? ?i plan?eu se recomand? introducerea unui strat de materiale necombustibile;

- evita?i introducerea, în co?uri ?i burlane, a elementelor combustibile ale acoperi?ului sau plan?eului;

- cur??a?i co?urile de evacuare a fumului de funingine.

- nu utiliza?i aparatele electrice, cablurile electrice, prizele, întrerup?toarele, dispozitivele de protec?ie cu defec?iuni sau cu improviza?ii;

- nu folosi?i siguran?e fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu li?? a fuzibilului calibrat;

- nu suprasolicita?i instala?ia electric? folosind mai multe aparate simultan;

- nu l?sa?i nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, cum ar fi: fierul de c?lcat, re?ourile, radiatoarele ?i altele asemenea;

- instala?i ?i utiliza?i aparatura electrocasnic? respectând cu stricte?e indica?iile produc?torului ce sunt men?ionate în prospectul produsului;

- verifica?i periodic cordoanele de leg?tur? ale aparatelor electrice ?i lua?i m?suri pentru înlocuirea acestora atunci când sunt uzate;

- respecta?i regulile ?i m?surile de prevenire a incendiilor privind folosirea aparatelor de utilizat gazele naturale ?i a mijloacelor de înc?lzire de tip central?;

- nu folosi?i instala?ii de gaz improvizate;

- nu l?sa?i aparatele de utilizat gaze naturale, în func?iune, nesupravegheate;

- dac? sim?i?i miros de gaz, nu utiliza?i surse de aprindere cu flac?r? (chibrituri, brichete, etc.), nu aprinde?i lumina ?i deschide?i ferestrele pentru aerisire.

 

Foarte important!

Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? „A.D. Ghica” al jude?ului Teleorman solicit? cet??enilor anun?area oric?ror situa?ii care pot pune în pericol via?a, bunurile sau mediul pe num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112.                                                       

copyright © 2021 mesagerul.ro