Mesagerul.ro

Pagini de istorie local?. Monografia comunei T?t?r??tii de Jos, jude?ul Teleorman

Pagini de istorie local?. Monografia comunei T?t?r??tii de Jos, jude?ul Teleorman

Motto: „O ?ar? este pustie f?r? monografii. Monografia îi conserva r?d?cinile, este documentul vital, cartea de vizit? în timp a unui loc”. (Grid Modorcea) R

Motto: „O ?ar? este pustie f?r? monografii. Monografia îi conserva r?d?cinile, este documentul vital, cartea de vizit? în timp a unui loc”. (Grid Modorcea)

Recent, în ziua de 1 Decembrie-Ziua Na?ional? a României, în sala de festivit??i din cadrul Prim?riei T?t?r??tii de Jos a avut loc lansarea ,,Monografiei comunei T?t?r??tii de Jos, jude?ul Teleorman”, o veche dorin?? a locuitorilor din cele ?apte sate componente ale acestei a?ez?ri rurale: Negrenii de Sus, Negrenii Osebi?i, Negrenii de Jos, Sl?ve?ti, Lada, Obartu ?i T?t?r??tii de Jos, s?tul de re?edin??.

Lucrarea monografic? s-a n?scut datorit? ini?iativei ?i finan??rii elabor?rii acesteia de c?tre inginerul petrolist Ion Pecie, un recunoscut fiu al satului vecin (Udupu), ata?at suflete?te de oamenii locului ?i spiritual de imaginea celor dou? localit??i surori, T?t?r??tii de Sus ?i T?t?r??tii de Jos, situate în Câmpia Gavanu-Burdea, în nordul jude?ului Teleorman.

La realizarea acestui proiect un aport substan?ial ?i-au adus Prim?ria ?i Consiliul Local T?t?r??tii de Jos, în frunte cu primarul Aurelian Neagoe, viceprimarul Ion Paduraru ?i administratorul comunei Marian Patrascu, cei care au asigurat toate condi?iile necesare unei bune derul?ri a unei asemenea manifest?ri culturale.

Ap?rut? la Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucuresti-2019, nou? monografie are ca autori pe inginerul Ion Pecie ?i profesorii de istorie, C?t?lin Ionu? Florea ?i Gheorghe Albulescu, oameni pasiona?i ?i interesa?i de istoria ?i geografia acestei zone de pe valea râului Teleorman.

Despre Ion Pecie ?i C?t?lin Ionu? Florea, putem spune c? sunt ?i autorii lucr?rilor monografice din localit??ile teleorm?nene Sili?tea Gume?ti ?i T?t?r??tii de Sus, ambele ap?rute în anul 2018, iar Ion Pecie împreun? cu Gheorghe Albulescu ?i Antonia Sorescu sunt autorii unei c?r?i istorice intitulat? „Teleorman, R?zboiul întregirii neamului, Monumente”, ce a ap?rut în 2016.

Mai mult, Ion Pecie, mare iubitor de umor ?i înzestrat cu sim?ul umorului, scrie, cu începere din 2017, Enciclopedia Umorului de Buzunar, „Dac? umor nu e nimic nu e!”, care a ap?rut pân? acum în zece volume, pe varii teme.

Pentru redactarea monografiei, autorii ?i colaboratorii au consultat, timp de aproape trei ani, cu mult? migal?, implicare intelectual? ?i spiritual?, arhive na?ionale, locale ?i personale, documente vechi ?i m?rturii, cartografii, ghiduri, date statistice, h?r?i, grafice, ilustra?ii, lucr?ri de specialitate, dic?ionare, bibliografii, colec?ii de ziare ?i reviste, publica?ii periodice, alte surse online.

Au fost purtate discu?ii cu reprezentan?ii tuturor autorit??ilor locale (prim?rie, ?coli, s?n?tate, poli?ie, biseric?, silvicultura, agricultura etc.) care au dovedit disponibilitate în furnizarea de date ?i informa?ii utile pentru întocmirea lucr?rii.

Prima atestare documentar? a vechii a?ez?ri de pe aceste meleaguri dateaz? din anul 1538, în Hrisovul domnesc emis de domnitorul ??rii Romane?ti, Radu Paisie (1535-1545), care înt?rea actul de dona?ie a clucerului Trifa c?tre Sfânta M?n?stire Glavacioc pentru o mo?ie la T?t?r??tii de pe ap? Teleormanului, pe care Stana i-a cedat-o ca s? scape de bir.

Jupanul clucer Trifa a donat mo?ia pentru hran? c?lug?rilor, c? el s? fie ve?nic pomenit la m?n?stire.

La însemnatul eveniment cultural, ce a fost moderat de c?tre domnul Ion Pecie, au participat reprezentan?i ai autorit??ii locale ?i ai celorlalte institu?ii publice, cadre didactice, fii ai comunei, numero?i invita?i, prieteni ai autorilor, iubitori ai istoriei locale teleorm?nene.

Cartea ap?rut? con?ine 650 de pagini, structurate în 10 capitole, înso?ite de numeroase fotografii.

În capitolele I-V au fost abordate aspecte legate de: a?ezarea geografic? ?i mediul natural al comunei, un scurt istoric al localit??ii, implicarea str?mo?ilor în marile evenimente istorice na?ionale, reformele agrare din 1864, 1921 ?i 1945, evolu?ia socio-economica ?i politic? în perioada comunist?.

Capitolele VI-X trateaz? urm?toarele aspecte: evolu?ia politic?, economic? ?i social? din perioada postdecembrist?, principalele institu?ii ?i servicii din satele comunei, tradi?ii, obiceiuri ?i portul popular, activit??i culturale ?i sportive, personalit??i marcante legate de locurile natale.

Cadrul istoric al monografiei, la care s-au referit, în cuvântul lor, cei doi profesori de istorie, C?t?lin Ionu? Florea ?i Gheorghe Albulescu, cuprinde o vast? perioada de timp, din Preistorie ?i pân? în Epoca Contemporan?.

Cuvinte de apreciere privind nou? carte au avut, pe lâng? ceilal?i vorbitori, ?i scriitorul Grid Modorcea ?i Elena Armenescu, medic de profesie, poeta, prozatoare, critic ?i istoric literar, membr? a Uniunii Scriitorilor din România, fiic? a satului T?t?r??tii de Sus.

Dup? cum spunea Elena Armenescu, „Actuala monografie este o carte document care poate fi model pentru cei care se apleac? asupra scrisului, asupra istoriei locale ?i na?ionale”.

Dând la iveal? aceast? minunat? lucrare, autorii pun în mâna genera?iilor viitoare un trecut dat uit?rii, demn de cunoa?tere, ce va lumina prezentul, dar, mai ales, viitorul.

Realizând o monografie de excep?ie, voluminoas? ?i bine documentat?, cei trei autori au primit Diplome speciale din partea Societ??ii de ªtiin?e Istorice din România.

Cu prilejul lans?rii primei monografii a acestei localit??i, domnul inginer Ion Pecie acorda Prim?riei T?t?r??tii de Jos o ,,Cupa a Istoriei”.

Leon Armeanca

copyright © 2020 mesagerul.ro