Mesagerul.ro

Parchetul de pe lâng? Tribunalul Teleorman: Audien?ele se suspend? pân? la 31 august 2020. Sesiz?rile pot fi trimise prin e-mail sau po?t?

Parchetul de pe lâng? Tribunalul Teleorman: Audien?ele se suspend? pân? la 31 august 2020. Sesiz?rile pot fi trimise prin e-mail sau po?t?

Urmare a ordinului procurorului general al Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie nr. 79 din data de 14 mai 2020, privind m?surile cu aplicabi
Urmare a ordinului procurorului general al Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie nr. 79 din data de 14 mai 2020, privind m?surile cu aplicabilitate imediat? la nivelul parchetelor de la data încet?rii st?rii de urgen??, Biroul de informare ?i rela?ii publice din cadrul Parchetului de pe lâng? Tribunalul Teleorman este abilitat s? aduc? la cuno?tin?a opiniei publice urm?toarele m?suri administrative dispuse, la nivel unit??ii noastre ?i a unit??ilor din subordine: - programul de lucru se va desf??ura normal, între orele 8 ?i 16, iar accesul justi?iabililor, avoca?ilor sau a oric?ror alte persoane se va realiza cu respectarea m?surilor stabilite prin prezentul ordin ?i numai în baza solicit?rii telefonice prealabile a procurorului de caz sau a angajatului din compartimentului de rela?ii cu publicul adresate jandarmilor care efectueaz? serviciul la punctul de acces în unitate; - verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intr? în sedii, inclusiv pentru angaja?i, se va realiza de c?tre jandarmul care asigur? accesul în unitate; - dac? în urma efectu?ri triajului epidemiologic, la accesul în incinta unit??ii, persoanele au temperatura peste 37,3 grade Celsius, acestora nu li se va permite accesul; - la intrarea în institu?ie, persoanele vor completa o declara?ie pe propria r?spundere, în care s? se precizeze dac? au intrat în contact cu persoane bolnave de COVID19 sau au fost în ??ri cu risc epidemiologic crescut, desc?rcat? de pe site sau primit? la intrarea în unitate (declara?iile se p?streaz?, pân? la terminarea programului de lucru, la jandarmul care asigur? accesul în institu?ie, urmând a fi predate, prin proces – verbal, grefierului ?ef al Serviciului registratur?, gref?, arhiv? ?i rela?ii cu publicul sau grefierului desemnat de c?tre acesta). - în spa?iile de lucru în care î?i desf??oar? activitatea mai mult de o persoan?, este obligatorie purtarea m??tii faciale (masc? de protec?ie cu sistem de prindere dup? urechi). Purtarea m??tilor sau a altor echipamente de protec?ie este obligatorie pe toat? durata în care persoana se afl? în sediu. Nerespectarea acestei m?suri conduce la îndep?rtarea din sediu a persoanei din afara personalului institu?iei; - activitatea de audien?e se suspend? pân? la data de 31 august 2020 ?i va fi suplinit? de primirea sesiz?rilor, cererilor ?i memoriilor prin coresponden??, folosind mijloacele de comunicare electronice sau trimiterile po?tale; accesul la compartimentul de rela?ii cu publicul se va realiza potrivit unei program?ri prealabile, realizate de prim-grefierul sau grefierul ?ef cu respectarea regulilor de distan?are social?, pentru studierea dosarelor, depunerea de înscrisuri în original sau alte mijloace de prob? ?i alte situa?ii excep?ionale care justific? derogarea, apreciate de prim-procurorii unit??ilor de parchet sau înlocuitorii acestora, iar în cazul Parchetului de pe lâng? Tribunalul Teleorman, de prim procuror sau prim procurorul adjunct. De asemenea, men?ion?m c? în sediile Parchetului de pe lâng? Tribunalul Teleorman ?i a Parchetelor de pe lâng? Judec?toria Alexandria, Ro?iorii Vede , Turnu M?gurele, Videle, Zimnicea se men?in m?surile pentru dezinfectarea ?i igienizarea atât a spa?iilor accesibile publicului cât ?i a birourilor personalului.

copyright © 2020 mesagerul.ro