Mesagerul.ro

PMP Teleorman, singurul partid condus de un pu?c?ria?. ?arlatanul-deputat Doru Coliu urm?rit de apuc?turile deprinse în închisoarea de la Poarta Alb?

PMP Teleorman, singurul partid condus de un pu?c?ria?. ?arlatanul-deputat Doru Coliu urm?rit de apuc?turile deprinse în închisoarea de la Poarta Alb?

Clasa politic? din Teleorman este în dec?dere maxim?. Din cauza unor indivizi, avorta?i în politica jude?ean?, pe baza unor interese de la “Centru”, ?i cele mai
Clasa politic? din Teleorman este în dec?dere maxim?. Din cauza unor indivizi, avorta?i în politica jude?ean?, pe baza unor interese de la “Centru”, ?i cele mai sumbre urme de speran?? au pierit. Dac? pân? acum, se spunea c? unii politicieni locali sunt cam ?mechera?i, al?ii f?r? ?coal?, dar cu o nesim?ire proverbial?, iar pu?ini dintre ei, penali, iat? c? a venit momentul ca toate aceste calit??i s? fie adunate la un singur loc ?i înghesuite într-un individ pentru care ?i P?mântul regret? c? l-a primit. Un p?c?lici cu grave caren?e în exprimare, cu un comportament grobian ?i n?scut parc? s? fie un infractor des?vâr?it. Un ?arlatan cu acte în regul?, b?gat la închisoare pentru c? a nenorocit ni?te oameni. Pe române?te, i-a în?elat. Le-a luat tot ce a fost mai de pre? în via?a lor. Iar pentru aceast? escrocherie, parvenitul politician Doru Coliu, numit pre?edinte PMP Teleorman, în ciuda opozi?ie celor mai mul?i membri de partid, a f?cut ani grei de închisoare. Aterizarea lui Doru Puliu în politica teleorm?nean? este premeditat?. Conform unor surse, pre?edintele Tomac a vrut s? scape de cel mai nepreg?tit personaj din forma?iunea politic?. Este inadmisibil ca oamenii de valoare pe care PMP îi are, destui la num?r, s? fie înconjura?i de ni?tre l?tr?i politici, care au ?tiu doar s? dea ?epe, ca, mai apoi, s? regrete pentru faptele lor, considerându-se “tineri ?i f?r? minte”, vorba cântecului. Individul are doar 12 clase ?i, a?a cum spun unii, a ob?inut diploma de Bacalaureat...la musta??. Nu a fost prostul clasei, dar nu s-a dep?rtat prea mult de zon?. Este singurul parlamentar din România doar cu diplom? de Bac! Iar cum ordinarului tichie de m?rg?ritar îi mai lipse?te, Coliu s-a însc?unat pe ?aua din Teleorman ?i a v?zut povestea în stilul lui. Prima gaf? a f?cut-o în urm? cu câteva luni. Invitat la un mare eveniment, în ora?ul Zimnicea, gâg? din politic? se uita la mul?ime ca v?carul la turma satului. El, care, nici m?car numele pre?edintelui de organiza?ie nu-l cuno?tea. Despre discurs, c? trebuia musai s? p?l?vr?geasc? ceva, cel mai potrivit cuvânt este lamentabil. ?tie limbi str?ine, sau cel pu?in a?a reiese din CV-ul postat pe pagina oficial? a Camerei Deputa?ilor, dar î?i pierde graiul atunci când trebuie s? se exprime în limba pe care a mo?tenit-o la f?tare. Pân? la “noi ordine”, c? tot îi e drag sa m?nânce aceast? sintagm?, ne vom rezuma la un copy-paste din publica?ia gazetaromâneasc?.com: “Potrivit informa?iilor noastre, a fost condamnat la 5 ani ?i ?ase luni pentru complicitate la în?el?ciune. A fost închis între 1999 ?i 2003. A executat pedeapsa la Gala?i, potrivit surselor noastre, între 1999 ?i 2001, ?i apoi a fost internat la Poarta Alb?, dup? 2001. Nici urm? în CV-ul s?u de a?a ceva. Cinci ani de închisoare sunt o enormitate. Penal penal, ca s? folosim limbajul iacobinilor din zilele noastre”

copyright © 2020 mesagerul.ro