Mesagerul.ro

Prejudiciu de 5 miliarde de lei vechi, la prim?ria Olteni. Violeta Ionescu a dat bani, f?r? contract, unei firme de paz? neautorizat? 

Prejudiciu de 5 miliarde de lei vechi, la prim?ria Olteni. Violeta Ionescu a dat bani, f?r? contract, unei firme de paz? neautorizat? 

Prejudiciu de peste 5 miliarde de lei vechi ?i abateri financiare de aproximativ 12 miliarde de lei vechi au fost descoperite de c?tre inspectorii Cur?ii de Conturi

Prejudiciu de peste 5 miliarde de lei vechi ?i abateri financiare de aproximativ 12 miliarde de lei vechi au fost descoperite de c?tre inspectorii Cur?ii de Conturi Teleorman, la prim?ria Olteni, în urma ac?iunii de audit. Pentru unele abateri, conducerea unit??ii administrativ teritoriale a luat m?suri “pe loc”, îns? cea mai mare parte a pagubei trebuie recuperat? de la persoanele sau societ??ile ce au încasat sumele în mod nejustificat.

Unit??i de înv???mânt vechi, cu mobilier de pe vremea lui Ceau?escu, str?zi ce devind impracticabile la prima pic?tur? de ploaie ?i oameni ce tr?iesc de o pe o zi pe alta. Cam a?a arat? comuna Olteni, o localitatea ce, din cauza managementului defectuos, pare blestemat? s? tr?iasc? în s?r?cie, f?r? nicio ?ans? de dezvoltare.

În schimb, administra?ia public? local? arunc? cu miliardele de lei vechi pe sisteme de supraveghere video sau pentru plata unor servicii de paz? efectuate de o societatea ce nu avea atribu?ii în acest sens.

Controlul efectuat la prim?ria Olteni, în luna octombrie, a scos la iveal? o serie de nereguli ?i ilegalit??i. Toate realizate cu acordul prim?ri?ei Violeta Ionescu, care, înc? de la preluarea mandatului, s-a crezut Dumnezeul localit??ii.

Când oamenii abia au dup? ce bea ap?, prim?ria ?i-a permis “s? semneze” un contract de peste 2 miliarde de lei vechi cu o firm? de paz? neautorizat?, cu angaja?ii lua?i de pe strad? ?i f?cu?i guarzi.

“Urmare a pl??ilor nelegale efectuate ?i f?r? s? aib? vreun angajament legal încheiat-contract, reprezentând contravaloarea serviciilor de paz? achizi?ionate ?i pentru care societatea comercial? nu este autorizat? ?i f?r? s? aib? ca obiect principal de activitate prestarea unor astfel de servicii, conducerea entit??ii auditate va dispune m?suri pentru stabilirea întinderii prejudiciului ?i va recupera integral prejudiciul stabilit”, se arat? în raportul Cur?ii de Conturi.

Mai mult, în urma controlului s-a stabilit c? în lunile februarie, martie, mai, iulie ?i august ale anului 2019, cu toate c? nu s-au desf??urat ?edin?e ale consiliului local, din bugetul local au fost achitate indemniza?iile consilierilor locali, f?r? baz? legal?, prejudiciul fiind evaluat la peste o jum?tate de miliard de lei vechi.

Printre abaterile financiare descoperite de inspectori se mai g?sesc neîregistrarea în contabilitate a iluminatului public, în valoare de 534.830 lei, a “Sistemului integrat de supraveghere video”, de 326.011 lei sau decontarea f?r? baz? legal? a unor achizi?ii, constând în materiale de construc?ii ?i lemne de foc. Totodat?, inspectorii mai spun c? în comuna Olteni au fost amenajate trei locuri de joac?, f?r? aprobarea Consiliului local, f?r? autoriza?ii de construire ?i f?r? respectarea reglement?rilor privind proiectarea ?i executarea construc?iilor, prejudiciu ce ajunge la 250 de milioane de lei vechi.

copyright © 2020 mesagerul.ro