Mesagerul.ro

?Premierul D?ncil? î?i pune în cap primarii din Teleorman. Nicio prim?rie, pe lista proiectelor finan?ate prin FDI-etapa a III-a. În jude?, 44 de proiecte declarate eligibile

?Premierul D?ncil? î?i pune în cap primarii din Teleorman. Nicio prim?rie, pe lista proiectelor finan?ate prin FDI-etapa a III-a. În jude?, 44 de proiecte declarate eligibile

Prim?riile din Teleorman mai primesc înc? o palm? grea din partea Executivului condus de Viorica D?ncil?. În cea de-a treia etap?, privind proiectele aprobate


Prim?riile din Teleorman mai primesc înc? o palm? grea din partea Executivului condus de Viorica D?ncil?. În cea de-a treia etap?, privind proiectele aprobate pentru finan?are prin Fondul de Dezvoltare ?i Investi?ii, nicio unitate administrativ? din jude? nu se afl? pe list?. În schimb, prim?rii din jude?ele vecine, cum ar fi Giurgiu sau Arge?, au avut mai mult noroc ?i vor primi sute de miliarde de lei vechi pentru modernizarea drumurilor comunale, înfiin?area sau extinderea sistemelor de distribu?ie a gazelor naturale.

În Ordinul pre?edintelui Comisiei Na?ionale de Strategie ?i Prognoz?, semnat joi, 24 octombrie, se reg?sesc 111 UAT-uri din mai multe jude?e. Într-un comunicat de pres? al Guvernului se arat? c? programul se va derula pe o perioad? de 20 de ani, iar valoarea total? a FDI este echivalentul în lei a 10 miliarde de euro, calculat la data într?rii în vigoare a OUG 114/2018.

Totodat?, pe site-ul CNSP a fost publicat? ?i lista proiectelor declarate eligibile pentru finan?are prin FDI. În total, 44 de proiecte din jude?ul Teleorman a?teapt? s? primeasc? banii pentru demararea lucr?rilor.

Iat? lista proiectelor ?i valoarea solicitat?:

Prim?ria Vii?oara-Modernizare drumuri de interes local-9.021.474 lei

Prim?ria Sili?tea Gume?ti-Modernizare drumuri de interes local -19.714.359 lei

Prim?ria Purani-Modernizare drumuri de interes local -17.706.248 lei

Prim?ria ?ig?ne?ti-Modernizarea sistemului de iluminat public stradal -2.215.409 lei

ADI-Valea Sîiului-Infiin?are re?ea distribu?ie gaze naturale în comunele Li?a, Segarcea Vale, Lunca, Saelele, Uda Clocociov, Slobozia Mândra, Plopii-Sl?vite?ti, Beciu-69.937.160 lei

Prim?ria Dobrote?ti-Modernizare str?zi de interes local -52.527.815 lei

Prim?ria Lisa-Modernizare drumuri de interes local -8.751.969 lei

Prim?ria Nanov-Modenizare drumuri de interes local -19.894.688 lei

Prim?ria M?ld?eni-Modenizare drumuri de interes local -10.761.244 lei

Prim?ria Crevenicu-Modernizare drumuri s?te?ti -9.156.228 lei

Prim?ria Ro?iorii de Vede-Modernizare str?zi -21.061.654 lei

Prim?ria Smârdioasa-Sistem centralizat de canalizare menajer? -11.424.328 lei

Prim?ria Sili?tea-Modernizare ?i reabilitare drumuri de interes local -16.285.691 lei

Prim?ria Mereni-Modernizare drumuri în comun? -9.356.893 lei

Prim?ria Crângu-Modernizare drumuri de interes local -15.548.797 lei

Prim?ria Bujoreni-Modernizare str?zi -11.242.728 lei

Prim?ria Scurtu Mare-Modernizare drumuri de interes local -17.423.686 lei

Prim?ria Slobozia Mândra-Modernizare ?coal? gimnazial?, local A -2.710.058 lei

Prim?ria C?lm??uiu-Modernizare drumuri în comun? -14.198.709 lei

Prim?ria Cosme?ti-Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local -3.990.309 lei

Prim?ria Bragadiru-Modernizare drumuri de interes local -13.063.709 lei

Prim?ria Mereni-Cre?terea eficien?ei energetice la ?coala gimnazial? Mereni -5.996.762 lei

Prim?ria B?b?i?a-Reabilitare, extindere, modernizare ?i dotare ?coala gimnazial? din comun? -6.791.809 lei

Prim?ria Olteni-Modernizare drumuri de interes local în comun? -9.785.177 lei

Prim?ria Frumoasa-Modernizare str?zi în comun? -19.506.867 lei

Prim?ria Brânceni-Modernizare drumuri de interes local -26.693.426 lei

Prim?ria Poroschia-Înfiin?are distribu?ie gaze naturale în localit??ile Poloschia ?i Calomfire?ti, apar?in?toare comunei Poroschia, cu racordare din Alexandria, jude?ul Teleorman -2.130.578 lei

Prim?ria Cervenia-Modernizare (asfaltare) str?zi în comun? -12.911.643 lei

Prim?ria Cervenia-Extindere sistem centralizat de alimentare cu ap? ?i extindere de canalizare menajer? ?i sta?ie de epurare în comun? -16.702.324 lei

Prim?ria Con?e?ti-Extindere ?i alimentare cu ap?, canalizare menajer? ?i racordarea gospod?riilor popula?iei din comun? -9.200.000 lei

Prim?ria Botoarga-Modernizare drumuri de interes local în comun? -24.138.710 lei

Prim?ria M?gura-Modernizare strazi de interes local -44.877.911 lei

Prim?ria Fr?sinet-Modernizare drumuri in comuna -28.176.932 lei

Prim?ria B?b?i?a-Modernizare drumuri de interes local -22.054.292 lei

Prim?ria Plosca-Înfiin?are re?ea de canalizare ?i re?ea de alimentare cu ap? potabil? în comun? -16.128.270 lei

Prim?ria Islaz-Înfiin?are re?ea distribu?ie gaze naturale -19.918.990 lei

Prim?ria Mavrodin-Modernizare str?zi -11.099.397 lei

Prim?ria Rasmire?ti-Modernizare drumuri de interes local -12.808.527 lei

Prim?ria Zâmbreasca-Asfaltare ?i modernizare drumuri de interes local -15.380.808 lei

Prim?ria Troianul-Asfaltare ?i modernizare drumuri de interes local -12.356.057 lei

Prim?ria Balaci-Modernizare drumuri de interes local -40.624.590 lei

Prim?ria Bujoru-Modernizare prin asfaltare în comun? -5.926.798 lei

Prim?ria Islaz-Înfiin?are sistem ap? menajer? în satul Moldoveni -12.117.032 lei

Prim?ria Putineiu-Modernizare drumuri comunale -54.017.031 lei

copyright © 2020 mesagerul.ro