Mesagerul.ro

Prim?ria Alexandria acord? ajutor persoanelor singure, cu vârsta de peste 65 de ani 

Prim?ria Alexandria acord? ajutor persoanelor singure, cu vârsta de peste 65 de ani 

În cadrul ?edin?ei Comitetul Local pentru Situa?ii de Urgen?? al municipiului Alexandria, desf??urat?  luni, 23 martie 2020, a fost aprobat? o Hot?râre privind i

În cadrul ?edin?ei Comitetul Local pentru Situa?ii de Urgen?? al municipiului Alexandria, desf??urat?  luni, 23 martie 2020, a fost aprobat? o Hot?râre privind identificarea ?i modalitatea de sprijinire a persoanelor în vârst? de peste 65 de ani, f?r? sus?in?tori sau alte forme de ajutor.

Potrivit Hot?rârii adoptate, identificarea persoanelor de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alte forme de ajutor se va face de catre angajatii Directiei de Asistenta Sociala din evidentele proprii, din evidentele puse la dispozitie de catre Directia de Evidenta a Persoanelor Alexandria, precum si din comunicarile cetatenilor direct interesati. Identificarea se va putea face prin verificarea informatiilor  comunicate  de celelalte entitiati publice sau private.

În ce prive?te modalitatea de sprijinire a persoanelor în vârst? de peste 65 de ani, f?r? sus?in?tori sau alte forme de ajutor, CLSU Alexandria a adoptat urm?toarele m?suri:

            - persoanele care au venituri peste suma de 600 lei/lun?/persoana singur? sau peste 500 lei/luna/membru de familie î?i vor suporta cheltuielile de strict? necesitate pe perioada izol?rii la domiciliu din veniturile proprii. Cumparaturile precum ?i plata facturilor la utilit??i vor fi efectuate de asisten?i sociali, cu banii pu?i la dispozi?ie de solicitant;

             - persoanele care nu au venituri sau au venituri mai mici decât cuantumurile prev?zute mai sus vor beneficia de 2 mese/zi preparate la cantina de ajutor social, past? de din?i, s?pun, hârtie igienic?, ap?, ?i vor fi distribuite de asisten?i sociali;

Medicamentele vor fi distribuite doar pe baza re?etelor emise de medicii de familie. Prin procedura intern? Direc?ia de Asisten?? Social? va stabili modalitatea de ridicare a re?etelor.

Persoanele în vârst? de peste 65 de ani vor solicita m?surile de sprijinire la num?rul de telefon: 0800/801986, num?r unic având convorbirile înregistrate. Persoanele de mai sus vor r?spunde la un chestionar adresat de c?tre dispecer. Chestionarul va cuprinde date cu privire la: numele ?i prenumele persoanei care a apelat num?rul de telefon, precum ?i adresa; numele ?i prenumele persoanelor peste 65 de ani, precum ?i adresa acestora; date cu privire la situa?ia locativ? a solicitan?ilor care doresc sprijin; CNP –ul acestora; cunatumul veniturilor/persoan?; nr. de telefon al persoanelor;

 Dispecerul va face cunoscut persoanelor solicitante faptul c? veniturile vor fi verificate în baza de date a ANAF ?i Casa de Pensii, iar dac? vor fi neconcordan?e m?sura de sprijinire va fi sistat?, sumele de bani de care a beneficiat vor fi returnate ?i se va depune plângere penal pentru “Fals în declara?ii” conform art. 326 Cod penal. La finalizarea apelului între dispecer ?i solicitant, dispecerul va transmite de îndat? datele de contact c?tre Direc?ia de Asisten?? Social? Alexandria. La finalul fiec?rei zi de lucru, dispecerul va întocmi o situa?ie centralizat? ?i o va înainta Directiei Taxe si Impozite Locale în vederea verific?rii veniturilor în baza de date a ANAF ?i Casa de Pensii. Rezultatul verific?rilor va fi comunicat de îndat? Direc?iei de Asisten?? Social? Alexandria.

 

copyright © 2020 mesagerul.ro