Mesagerul.ro

Prim?ria Scrioa?tea a dat lovitura! 2,3 milioane de lei pentru ap

Prim?ria Scrioa?tea a dat lovitura! 2,3 milioane de lei pentru ap

Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei a virat, ast?zi, 29 aprilie, 226,5 milioane de lei în conturile unit??ilor administrativ-teritoriale ca

Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei a virat, ast?zi, 29 aprilie, 226,5 milioane de lei în conturile unit??ilor administrativ-teritoriale care au depus solicit?ri pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucr?rilor executate pentru 425 de obiective de investi?ii, finan?ate prin cele dou? etape ale Programului Na?ional de Dezvoltare Local? (PNDL). În ceea ce prive?te jude?ul Teleorman, suma alocat? se ridic? la aproximativ 11, 5 milioane de lei, cea mai mare valoare fiind repartizat? comunei Scrioa?tea, este vorba de peste 2,33 milioane de lei, bani care vor fi destina?i pentru lucr?rile de aduc?iune a apei potabile în Scrioa?tea, Brebina ?i Cucuie?i. Potrivit informa?iilor publicate pe pagina oficial? a ministerului, municipiul Alexandria a primit 1.671.615 milioane de lei pentru trei proiecte aflate în plin? desf??urare. În documentul dat publicit??ii, în alte 12 unit??i administrativ teritoriale din jude?ul Teleorman au fost virate sume importante de bani pentru achitarea unor facturi proiectele finan?ate prin PNDL. Este vorba despre comuna Beciu (606.346 de lei), comuna Beuca (304.024 de lei), comuna C?lm??uiu de Sus (178.644 de lei), comuna Dobrote?ti (187.938 de lei), comuna M?gura (894.564 de lei), comuna Smârdioasa (645.817 lei ), comuna Storob?neasa (530.814 lei), comuna Troianul (785.310 lei ), comuna Vit?ne?ti (1.110.912 lei), comuna Vârtoape (1.110.912), ora?ul Zimnicea (873.716 de lei) ?i Consiliul Jude?ean Teleorman cu 703.586 de lei. "O economie s?n?toas? este o economie care continu? ?i în perioade de criz?, iar deblocarea investi?iilor este esen?ial? în aceste timpuri în care deciziile sunt atributul celor care î?i pot asuma ?i riscuri. România trebuie s? continue proiectele de investi?ii ?i s? înve?e s? tr?iasc? dup? noile reguli impuse de criza din s?n?tate", a precizat Ion ?tefan, ministrul lucr?rilor publice, dezvolt?rii ?i administra?iei. Programul Na?ional de Dezvoltare Local?, aprobat prin Ordonan?a de Urgen?? nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizat?, este cel mai important program multianual de finan?are cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unit??ilor administrativ-teritoriale cu toate dot?rile tehnico-edilitare, de infrastructur? educa?ional?, de s?n?tate ?i de mediu, sportiv?, social-cultural? ?i turistic?, administrativ? ?i de acces la c?ile de comunica?ie, iar valorile aloc?rilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finan?are multianuale încheiate între minister ?i beneficiarii obiectivelor de investi?ii.

copyright © 2021 mesagerul.ro