Mesagerul.ro

Prim?riile din Teleorman pot cere bani pentru reabilitarea sau î

Prim?riile din Teleorman pot cere bani pentru reabilitarea sau î

Pân? la 31 martie 2020, unit??ile administrativ-teritoriale (UAT) pot trimite la Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei (MLPDA) solicit?ri de

Pân? la 31 martie 2020, unit??ile administrativ-teritoriale (UAT) pot trimite la Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei (MLPDA) solicit?ri de finan?are pentru proiecte de reabilitare, modernizare sau înfiin?area sistemelor de alimentare centralizat? cu energie termic? a localit??ilor.

”UAT-urile care de?in în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termic? beneficiaz? de cofinan?are nerambursabil? a proiectelor de investi?ii în limita a 70 milioane lei credite bugetare ?i 270 milioane lei credite de angajament - sume alocate Programului Termoficare ?i aprobate pentru anul 2020, prin Legea bugetului de stat nr. 5/2020, la care se adaug? credite de angajament în sum? de 400 milioane lei, disponibil? din Fondul pentru Mediu”, a precizat ministrul lucr?rilor publice, Ion ?tefan.

Finan?area se asigur? prin MLPDA, cu sume de la bugetul de stat ?i de la Fondul pentru Mediu, precum ?i din bugetul local al UAT-urilor. Cota de cofinan?are din bugetul MLPDA este de maximum 85% din cheltuielile eligibile, iar contribu?ia de la bugetul local este de minimum 15%. 

Pentru asigurarea condi?iilor optime de func?ionare a serviciului de alimentare cu energie termic? a popula?iei, la nivelul MLPDA se deruleaz? Programul Termoficare aprobat prin OUG 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finan?are a investi?iilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea ?i extinderea sau înfiin?area sistemelor de alimentare centralizat? cu energie termic? a localit??ilor, care  se implementeaz? în perioada 2019-2027 ?i va finan?a proiecte noi ?i în derulare.

copyright © 2020 mesagerul.ro