Mesagerul.ro

Prim?riile din Teleorman, scutite de la plata înregistr?rii în

Prim?riile din Teleorman, scutite de la plata înregistr?rii în

În vederea acceler?rii Programului Na?ional de Cadastru ?i Carte Funciar? 2015-2023 (PNCCF), sus?inut de Guvernul României, Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Public

În vederea acceler?rii Programului Na?ional de Cadastru ?i Carte Funciar? 2015-2023 (PNCCF), sus?inut de Guvernul României, Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? (ANCPI), institu?ie aflat? în subordinea Ministerului Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei (MLPDA), a modificat “Ordinul directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? ?i institu?iile subordonate”. Documentul prevede ca autorit??ile ?i institu?iile din administra?ia public? central? ?i local? s? fie scutite de la plata tarifelor (atât în regim normal, cât ?i în regim de urgen??) pentru înregistrarea în eviden?ele de cadastru ?i carte funciar? a imobilelor apar?inând prim?riilor precum ?i a celor aflate în patrimoniul statului. Actul normativ intr? în vigoare începând cu data de 26 iunie 2020. Prin PNCCF toate propriet??ile sunt înregistrate gratuit pentru cet??eni în Sistemul integrat de cadastru ?i carte funciar?. Lucr?rile de cadastru prin PNCCF se deruleaz? la nivelul întregii localit??i sau la nivel de sector cadastral, prin lucr?ri contractate de c?tre ANCPI/prim?rii. Programul este finan?at din veniturile proprii ale ANCPI-peste patru miliarde de lei, dar ?i din fonduri externe ob?inute prin Programul Opera?ional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. O alt? surs? de finan?are poate fi bugetul local al prim?riilor.

copyright © 2021 mesagerul.ro