Mesagerul.ro

Proiectul „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Jude?ean de Urgen?? Alexandria” intr? în linie dreapt?. Mâine, va fi semnat contractul de finan?are

Proiectul „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Jude?ean de Urgen?? Alexandria” intr? în linie dreapt?. Mâine, va fi semnat contractul de finan?are

Pre?edintele Consiliului Jude?ean Teleorman, domnul Cristescu Ionel D?nu? va semna joi, 24 octombrie a.c., la ora 12,00, la Spitalul Jude?ean de Urgen?? din Alexand

Pre?edintele Consiliului Jude?ean Teleorman, domnul Cristescu Ionel D?nu? va semna joi, 24 octombrie a.c., la ora 12,00, la Spitalul Jude?ean de Urgen?? din Alexandria, contractul de finan?are pentru obiectivul de investi?ii „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Jude?ean de Urgen?? Alexandria”.

La ceremonia de semnare a contractului, din partea Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice va semna domnul Gâdea Adrian, secretar de stat în cadrul MDRAP.

Proiectul „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Jude?ean de Urgen?? Alexandria” face parte dintr-un portofoliu de proiecte pentru modernizarea spitalului jude?ean ?i are ca obiectiv general cre?terea accesibilit??ii serviciilor de s?n?tate în regim ambulatoriu pentru cet??enii jude?ului Teleorman, prin dezvoltarea capacit??ii de diagnosticare ?i tratament, în cadrul cabinetelor ambulatoriului integrat al spitalului.

Finan?area proiectului este asigurat? prin Programul Opera?ional Regional 2014-2020, Axa prioritar? 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare ?i sociale”, Prioritatea de investi?ii 8.1, Obiectivul specific 8.1, Cre?terea accesibilit??ii serviciilor de s?n?tate, comunitare ?i a celor de nivel secundar, în special pentru zonele s?race ?i izolate.

Prin acest proiect vor fi dotate cu echipamente medicale performante 6 cabinete din structura Ambulatoriului Integrat al Spitalului Jude?ean de Urgen?? Alexandria.

Pentru realizarea scopului acestui proiect, respectiv consolidarea serviciilor medicale în ambulatoriul spitalului, contribu?ia local? va fi de 2%, contribu?ia public? na?ional? la finan?area acordat? va fi de 28%, iar contribu?ia comunitar? va fi de 70%.

Valoarea total? a proiectului este de 3.791.903,62 lei.

Dup? semnarea contractului, împreun? cu managerul Spitalului jude?ean de Urgen?? Alexandria, dr. Dobre Alexandru, vor fi vizitate amplasamentele pentru noile  echipamente medicale de imagistic? performante achizi?ionate pentru Spitalul jude?ean de Urgen?? Alexandria, un Computer Tomograf, un aparat de Rezonan?? Magnetic? (RMN) .

Dotarea spitalelor cu mai multe aparate medicale de înalt? tehnologie este posibil? datorit? interesului constant men?inut de Consiliul Jude?ean Teleorman, care recunoa?te printre priorit??ile sale s?n?tatea, al?turi de infrastructur? ?i educa?ie.

În Teleorman, prin dotarea Spitalului Jude?ean de Urgen?? din Alexandria cu noile echipamente de imagistic?, la care se va ad?uga ?i dotarea ambulatoriului integrat, vor fi asigurate condi?ii optime actului medical ?i pentru asigurarea accesului cet??enilor la servicii de s?n?tate de bun? calitate la ei în jude?, în scopul trat?rii cet??eanului cât mai aproape de cas?.

copyright © 2020 mesagerul.ro