Mesagerul.ro

Rata ?omajului, în sc?dere u?oar?. Peste jum?tate dintre teleorm?nenii f?r? un loc de munc? au doar studii gimnaziale

Rata ?omajului, în sc?dere u?oar?. Peste jum?tate dintre teleorm?nenii f?r? un loc de munc? au doar studii gimnaziale

La sfâr?itul lunii septembrie, în eviden?ele Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman erau înregistra?i 9.309 ?omeri (din care 3.952 femei), r

La sfâr?itul lunii septembrie, în eviden?ele Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman erau înregistra?i 9.309 ?omeri (din care 3.952 femei), rata ?omajului fiind de 6,48 %. Comparativ cu luna precedent?, când rata ?omajului a fost de 6,70%, în aceast? lun? acest indicator a înregistrat o sc?dere cu 0,22 pp.

Din totalul de 9.309 persoane înregistrate în eviden?ele AJOFM Teleorman, 1.272 erau beneficiari de indemniza?ie de ?omaj, iar 8.037 erau ?omeri neindemniza?i. În ceea ce prive?te mediul de reziden??, 7.173 ?omeri provin din mediul rural ?i 2.136 sunt din mediul urban.

?omerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul ?omerilor înregistra?i în eviden?ele AJOFM Teleorman (53,38 %), urmat de cei cu studii primare/fara studii (16,07%), iar 15,90% au absolvit înv?t?m?ntul  liceal. ?omerii cu nivel de înv?t?m?nt  profesional/arte si meserii reprezint? 13,25% din totalul ?omerilor înregistra?i, cei cu studii superioare sunt 1,08%,iar cei cu studii postliceale 0,32%.

Structura ?omerilor înregistra?i pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezint? astfel: 6.816 persoane foarte greu ocupabile, 2.328 greu ocupabile, 77 mediu ocupabile, iar 88 sunt persoane u?or ocupabile.

Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizeaz? ca urmare a activit??ii de profilare a persoanelor înregistrate în eviden?ele noastre. Informa?ii detaliate despre structura ?omajului la nivelul jue?ului Teleorman sunt afi?ate pe pagina de internet a AJOFM Teleorman la adresa www.teleorman.anofm.ro.

copyright © 2020 mesagerul.ro