Mesagerul.ro

Senator Eugen Pîrvulescu: Proasta gestionare a unui proiect vital pentru Teleorman a f?cut ca oamenii s? pl?teasc? sume colosale pentru ap?

Senator Eugen Pîrvulescu: Proasta gestionare a unui proiect vital pentru Teleorman a f?cut ca oamenii s? pl?teasc? sume colosale pentru ap?

În anul 2007, prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu 2007-2013, jude?ul Teleorman câ?tiga un proiect uria? pentru extinderea ?i reabilitarea re?elelor de ap?

În anul 2007, prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu 2007-2013, jude?ul Teleorman câ?tiga un proiect uria? pentru extinderea ?i reabilitarea re?elelor de ap? ?i sistemului de canalizare în ora?ele Alexandria, Turnu M?gurele, Ro?iorii de Vede, Videle ?i Zimnicea.

Ce s-a ales de acest proiect? Suntem în anul 2020, iar datele din aceste localit??i arat? c? nici m?car prima etap? a proiectului nu a fost finalizat?, stare sesizat? ?i de presa local?.

Proiectul urma s? fie implementat prin derularea a 13 contracte, dintre care 11 contracte de lucr?ri, inclusiv extinderea ?i reabilitarea sistemelor de distribu?ie a apei potabile ?i de canalizare în cinci aglomer?ri urbane, plus alte dou? contracte de servicii de asisten?? tehnic? pentru managementul proiectului ?i supervizarea lucr?rilor.

Valoarea total? a celor 13 contracte este de 122.004.342 Euro, din care Alexandria – 44.148.086 Euro; Turnu M?gurele – 38.450.891 Euro; Ro?iorii de Vede – 13.480.307 Euro; Videle – 14.208.690 Euro; Zimnicea -11.716.368 Euro.

Incompeten?a administra?iilor, îns?, s-a transformat într-un blestem pentru popula?ia din Teleorman, întrucât popula?ia bran?at? la re?eaua de ap? ?i canalizare a ajuns s? fie obligat? s? pl?teasc? pierderile uria?e din sistem ?i proasta gestiune a proiectului, ceea ce explic? de ce tarifele s-au majorat, ritmic, f?r? nicio justificare de natur? economic?.

Practic, prin pl??ile facturilor aflate într-o perpetu? cre?tere de tarif pe metrul cub de ap? menajer?, s-a urm?rit “peticirea” necesarului de cheltuieli pentru a putea efectua din lucr?rile ?i a?a destul de întârziate.

Importan?a proiectului este indiscutabil?, întrucât suma câ?tigat? urma s? asigure apropierea de civiliza?ie a unui jude? ?i a?a deficitar la capitolul infrastructur? de baz?.

Un proiect care trebuia realizat în dou? etape, pentru ca din acest an jude?ul Teleorman s? se poat? încadra în indicatorii de eficien?? asuma?i la momentul semn?rii contractului, ceea ce, îns?, nu s-a întâmplat la momentul acesta.

Prin urmare, consider c? situa?ia este una destul de grav? în ceea ce prive?te implementarea, în dou? etape, a proiectului “Extindere ?i reabilitare re?ele de ap? ?i a sistemului de canalizare în jude?ul Teleorman”, care a fost l?sat balt?, la stadiul de deziderat nerealizat.

Aceasta în situa?ia în care proiectul prevedea nu doar realizarea de infrastructur?, ci ?i de facilita?i de tratare a apei uzate, respectiv de îmbun?t??ire a accesului la sistemele de alimentare cu ap? potabil?. Toate acestea fiind în conformitate cu directivele europene, în ceea ce prive?te calitatea apei ?i tratarea apei uzate în mediul urban.

Dar cum gestiunea serviciului de alimentare cu ap? ?i canalizare a fost delegat? operatorului jude?ean de ap?-canal, Apa Serv S.A., întrucât aceasta era una dintre condi?iile de eligibilitate, în vederea ob?inerii finan??rii, nu este de mirare c? un asemenea proiect important pentru comunitate n-a trecut nici de prima etap?.

În schimb, tariful apei a crescut substan?ial în jude?, cu sau f?r? acceptul unor consilii locale, sub pretextul c? popula?ia trebuie s? sus?in? proiectul de reabilitare a re?elelor de ap?, finan?at, în bun? parte, din fonduri europene, pentru a putea acoperi, de fapt, incapacitatea celor care trebuiau s? duc? la bun sfâr?it realizarea acestuia, ceea ce este intolerabil ?i incalificabil.

Senator PNL, Eugen Pîrvulescu

copyright © 2020 mesagerul.ro