Mesagerul.ro

?Senator Eugen Pîrvulescu : Teleorman, cel mai îmb?trânit jude

?Senator Eugen Pîrvulescu : Teleorman, cel mai îmb?trânit jude

Recentele date demografice ale INS arat? realitatea, ?i-anume faptul c? cel mai îmb?trânit jude? din România este Teleorman, cu o medie de vârst? a popula?i


Recentele date demografice ale INS arat? realitatea, ?i-anume faptul c? cel mai îmb?trânit jude? din România este Teleorman, cu o medie de vârst? a popula?iei de 44,2 ani, în vreme ce la polul opus, cu cea mai tân?r? popula?ie, în 2019, este jude?ul Ia?i, cu o medie a et??ii care dep??e?te cu pu?in vârsta de 38 de ani.

Cauzele îmb?trânirii popula?iei din Teleorman sunt multiple. Pe fondul sc?derii ratei natalit??ii ?i a cre?terii ratei de emigrare a popula?iei teleorm?nene se observ? c? principala cauz? o reprezint? politicile fiscale ?i economice locale care au crescut nivelul de trai ?i au avut un impact negativ asupra mediului de afaceri.  

În Teleorman peste o treime din popula?ie o reprezint? pensionarii ?i pentru c? tinerii au ales s? plece în ?ar? sau în str?in?tate, ceea ce a dus la o depopulare cu peste 100 de mii de locuitori, în ultimii 30 ani.

Îmb?trânirea popula?iei, îns?, are ?i consecin?e fiscale, întrucât determin? autorit??ile locale, dependente în mare m?sur? de încas?rile din taxele ?i impozitele locale, s? gestioneze cu dificultate presiunea fiscal? asupra contribuabililor, “cârpindu-se” cu bani de la stat, prin rectific?ri bugetare, ori împov?rând ?i mai mult mediul privat cu cre?teri de taxe ?i impozite locale.

Drept pentru care, în localit??ile s?race cu o popula?ie format? preponderent din pensionari, administra?iile locale nu mai pot majora cuantumul birurilor locale, în schimb taxeaz? suplimentar pu?inele afaceri care au mai rezistat în acele zone, pân? când le aduc în situa?ia de incapacitate de plat?, iar mai apoi la faliment. Asemenea politici fiscale locale bazate pe o supraimpozitare a agen?ilor economici, afecteaz?, indirect, dar substan?ial, veniturile familiale ale angaja?ilor acestor societ??i comerciale, ajungându-se, inevitabil, la disponibiliz?ri în mas?.

Cui ajut? s?r?cirea popula?iei ?i depopularea localit??ilor? Oricine poate observa c? ?i vârsta electorului a devenit un criteriu al op?iunilor politice. Majoritatea seniorilor care au tr?it o bun? parte din via?? sub regimul comunist, aleg preponderent solu?iile politice de stânga, chiar dac? s-au dovedit a fi am?gitoare sau praf în ochi.

În schimb, în zonele s?race, bog??ia se resimte din plin la politicienii de stânga, de la PSD, “împ?una?i” cu titluri nobiliare de “baroni locali”, ale c?ror averi impresionante sfideaz? nu doar moralitatea ?i bunul sim?, ci ?i logica.

De cealalt? parte, genera?iile tinere ce vin cu o alt? percep?ie, viziune ?i mentalitate, prefer? solu?iile politice de dreapta, liberale, sustenabile, pragmartice ?i de viitor, iar acest lucru se face sim?it la vot, alegând ceea ce este mai bine pentru ei, ?i-anume promovarea valorilor ?i implementarea sistemului de valori, respectiv crearea de plus valoare atât de benefic? economiei ?i societ??ii române?ti.

Aceste atribute sunt prioritare ?i determinante în politicile liberale, pentru a putea avea o Românie normal?, cu un viitor sigur ?i cu un prezent schimbat în bine.

De aceea, putem crede cu t?rie c? tinerii au un cuvânt decisiv de spus la fiecare scrutin electoral, atât pentru ei ?i comunit??ile din care fac parte, cât ?i pentru ?ar?, pentru c? nic?ieri nu-i mai bine decât acas?.

Pre?edinte PNL Teleorman, senator Eugen Pîrvulescu

copyright © 2021 mesagerul.ro