Mesagerul.ro

Teleorman, sub Cod Portocaliu de fenomene METEO periculoase ! Alerta a activat Comitetul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen??

Teleorman, sub Cod Portocaliu de fenomene METEO periculoase ! Alerta a activat Comitetul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen??

Având în vedere mesajul transmis ast?zi de Administra?ia Na?ional? de Meteorologie, privind instituirea Codului Portocaliu la nivelul jude?ului nostru, pentru int

Având în vedere mesajul transmis ast?zi de Administra?ia Na?ional? de Meteorologie, privind instituirea Codului Portocaliu la nivelul jude?ului nostru, pentru intervalul 05 februarie, ora 17.00 - 06 februarie, ora 08.00, ce vizeaz? manifestarea unor fenomene meteorologice periculoase (intensific?ri sus?inute ale vântului cu rafale de 70...85 km/h, ninsoare viscolit? ce determin? sc?derea vizibilit??ii, precum ?i depunerea unui strat consistent de z?pad?), în cadrul sedin?ei extraordinare de ast?zi a Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?e Teleorman s-au luat o serie de m?suri pentru a preîntâmpina problemele ce pot fi generate de aceste fenomene, dup? cum urmeaz?:

 • în data de 05.02.2020, începând cu ora 17.00, se activeaz? Centrul Jude?ean de Coordonare ?i Conducere a Interven?iei Teleorman (CJCCI), care î?i va desf??ura activitatea la sediul I.S.U. „A.D. Ghica” Teleorman ?i din care vor face parte reprezentan?i ai ISU, IPJ, IJJ, SDN, DSP, operatorul economic care se ocup? de desz?pezirea drumurilor jude?ene, principalul operator economic din domeniul distribuirii energiei electrice la nivelul jude?ului Teleorman ?i cel din domeniul furniz?rii gazelor;
 • punerea în aplicare a m?surilor stabilite în „Planul de m?suri pentru sezonul de iarn? 2019-2020”;
 • la nivelul jude?ului Teleorman, administratorii drumurilor na?ionale ?i jude?ene (SDN ?i SDJ) vor ac?iona pe principalele c?i de circula?ie cu urm?toarele mijloace de desz?pezire ?i materiale antiderapante:
  • SDN: 80 de angaja?i, 48 de mijloace de desz?pezire, 3506 t sare ?i 449 t nisip;
  • SDJ: 56 de angaja?i, 28 de mijloace de desz?pezire, 663 t de nisip ?i 809 t de sare.
 • aducerea la unit??ile spitalice?ti ?i centrele de dializ?, începând cu aceast? sear?, a persoanelor ce necesit? dializ? ?i a femeilor gravide, aflate în ultimul trimestru de sarcin?;
 • implicarea tuturor institu?iilor cu atribu?ii în domeniul protec?iei popula?iei (servicii de ambulan??, jandarmerie, poli?ie, poli?ie local? ?i ISU –SMURD) în activit??ile de preluare ?i transport persoane f?r? ad?post, la centrele/spa?iile amenajate în acest scop;
 • instituirea serviciului de permanen?? la nivelul tuturor unit??ilor administrative-teritoriale din jude? (prim?rii);
 • urm?rirea evolu?iei fenomenelor meteorologice la nivelul localit??ilor, pentru a putea interveni în timp util la apari?ia unor eventuale situa?ii de urgen??;
 • men?inerea unei leg?turi permanente cu operatorii de distribu?ie a energiei electrice pentru ca echipele de interven?ie s? ac?ioneze operativ în cazul producerii de avarii la re?elele electrice;
 • anun?area ?i averizarea popula?iei, precum ?i luarea de m?suri de prevenire ?i ac?iune pentru protec?ia popula?iei ?i evitarea/limitarea eventualelor pagube materiale;
 • patrularea, identificarea, preluarea ?i transportul persoanelor f?r? ad?post în spa?iile special amenajate;
 • identificarea persoanelor care locuiesc în spa?ii f?r? înc?lzire ?i cazarea acestora în spa?ii cu microclimat corespunz?tor;
 • asigurarea condi?iilor de cazare ?i hr?nire a persoanelor, în eventualitatea bloc?rii lor în trafic ?i a celor cu probleme deosebite;
 • participarea la ac?iunile de desz?pezire, cu echipele, utilajele ?i echipamentele aflate la dispozi?ia/în dotarea prim?riilor;
 • preg?tirea la nivelul unit??ilor administrative a 1-2 mijloace de tractare (tractoare agricole, buldoexcavatoare, utilaje, etc.) cu capacitatea de trecere m?rit?, care la nevoie s? poat? ac?iona pentru salvarea persoanelor r?mase înz?pezite în autovehicule;
 • la nivelul ISU Teleorman, pe lâng? personalul aflat în tura de serviciu, sunt preg?tite s? intervin? echipe de câte 20 de pompieri salvatori în fiecare din subunit??ile subordonate inspectoratului;
 • raportarea, conform prevederilor legale, a oric?ror probleme ap?rute la nivelul localit??ilor, la dispeceratul ISU Teleorman, astfel încât aceste situa?ii s? fie aduse operative la cuno?tin?a membrilor Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen??, în vederea lu?rii m?surilor ce se impun.

Comunicarea la nivelul Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? Teleorman va fi realizat? pe principiul „vocii unice”, persoana desemnat? fiind mr. Dragomir Adrian Gelu, cu urm?toarele date de contact: tel. fix. 0247/ 311113, mobil 0748138808, e-mail: isu.teleorman@isuteleorman.ro.

Recomand?ri pentru to?i cet??enii jude?ului Teleorman

Având în vedere fenomenele meteo prognozate, Comitetul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? Teleorman recomand? cet??enilor urm?toarele:

- s? evite pornirea la drum pe timp de viscol ?i ninsoare puternic?. Dac?, totu?i, deplasarea este necesar?, s? se informeze dac? pe traseul ales nu sunt drumuri blocate;

- înainte de plecare, s? se asigure c? sistemul de înc?lzire func?ioneaz? eficient;

- s? urm?reasc? cu maxim? aten?ie, la posturile radio/tv, buletinele meteorologice ?i recomand?rile autorit??ilor centrale ?i locale;

- s? porneasc? la drum cu rezervorul de combustibil plin;

- s? ?in? în autoturism p?turi, ap? ?i alimente neperisabile;

- s? echipeze corespunz?tor autovehiculele pentru circula?ia în condi?ii de iarn? (anvelope specifice sezonului rece, lan?uri antiderapante, lopat?, s?cule? cu nisip, etc.).

În cazul în care viscolul v? blocheaz? în trafic în afara localit??ilor, lua?i urm?toarele m?suri:

- Trage?i pe dreapta. Porni?i luminile de avarie;

- Anun?a?i evenimentul la num?rul de urgen?? 112, indicând locul unde a?i r?mas blocat. R?mâne?i în autoturism pân? ce echipele de interven?ie vin s? v? salveze. Nu p?r?si?i autoturismul dac? nu vede?i în apropiere o cl?dire în care a?i putea s? v? ad?posti?i;

- Porni?i motorul ?i sistemul de înc?lzire aproximativ 10 minute la fiecare or?, pentru a men?ine cald în interior. Când motorul func?ioneaz?, deschide?i u?or un geam pentru ventila?ie, acest lucru protejându-v? împotriva inhal?rii de monoxid de carbon;

- Cur??a?i periodic z?pada de pe ?eava de e?apament;

- Mi?ca?i-v? pentru a men?ine organismul cald, evitând extenuarea;

- Consuma?i lichide pentru evitarea deshidrat?rii;

- Porni?i lumina din interior pe timp de noapte pentru ca echipele de salvare s? v? localizeze.

Sursa: ISU Teleorman

copyright © 2020 mesagerul.ro