Mesagerul.ro

Tribunalul Teleorman: Activitatea instan?ei, reluat? gradual. Dosarele cu aresta?i, în sistem videoconferin??. Accesul interzis persoanelor f?r? masc? de protec?ie

Tribunalul Teleorman: Activitatea instan?ei, reluat? gradual. Dosarele cu aresta?i, în sistem videoconferin??. Accesul interzis persoanelor f?r? masc? de protec?ie

Având în vedere reluarea activit??ii la Tribunalul Teleorman, începând cu 15 mai 2020, odat? cu încetarea st?rii de urgen?? dispus? prin Decretul Pre?edintelui

Având în vedere reluarea activit??ii la Tribunalul Teleorman, începând cu 15 mai 2020, odat? cu încetarea st?rii de urgen?? dispus? prin Decretul Pre?edintelui României nr.195/2020 ?i prin Decretul nr. 240/2020 ?i totodat?, având în vedere riscul înc? crescut de r?spândire a virusului gripal COVID-19, fiind necesare în continuare m?suri substan?iale de diminuare a acestui risc, în vederea protej?rii s?n?t??ii personalului propriu ?i a participan?ilor la procese, colegiul de conducere al Tribunalului Teleorman, prin Hot?rârea nr. 9/12.05.2020 a dispus ca activitatea instan?ei s? fie reluat? gradual ?i în acela?i timp, o serie de m?suri, pe care Biroul de informare ?i rela?ii publice este abilitat s? le aduc? la cuno?tin?? public?. Printre m?surile de interes pentru public se num?r? urm?toarele:
 • în perioada 15-25 mai 2020, completele de judecat? vor dispune m?surile necesare pentru repunerea pe rol ?i fixarea de termene de judecat? în cauzele suspendate de drept pe perioada st?rii de urgen??;
 • num?rul de cauze pe ?edin?a de judecat? poate fi limitat, în vederea evit?rii supraaglomer?rii s?lilor de judecat? dar ?i a sediului instan?ei; în acest sens, se va realiza o prioritizare a cauzelor de c?tre completele de judecat?, cu observarea principiilor care guverneaz? procesul penal ?i procesul civil, respectiv a principiului celerit??ii tragerii la r?spundere penal?, a principiului solu?ion?rii cauzelor într-un termen rezonabil, a principiului solu?ion?rii "de urgen?? ?i cu prec?dere" a cauzelor al c?ror obiect sau a c?ror natur? a fost evaluat?, ca atare, de c?tre legiuitor, respectiv de c?tre judec?torul cauzei; prin urmare, este posibil ca în anumite cauze termenele de judecat? s? fie preschimbate pentru o ?edin?? ulterioar? mai pu?in aglomerat?;
 • în vederea evit?rii interac?iunii în sala de judecat? dar ?i pe Sala Pa?ilor din instan??, pre?edin?ii completelor de judecat? vor lua m?suri pentru limitarea num?rului de persoane în sala de judecat? ?i vor stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, justi?iabilii urmând a fi cita?i cu men?ionarea pe cita?ie a orei care deschide intervalul. Aceste intervale vor fi stabilite chiar ?i pentru acele dosare aflate pe rol, cu termene de judecat? deja stabilite, pentru care nu mai exist? timpul necesar emiterii unor noi cita?ii cu intervalul orar stabilit sau nu exist? posibilitatea încuno?tiin??rii în timp optim prin alte mijloace a justi?iabililor ?i avoca?ilor lor, lista întocmit? de grefier cu men?iunea orei urmând a fi afi?at? pe portalul instan?ei dar ?i în exteriorul instan?ei;
 • Grefierul de ?edin?? va fi prezent în sala de ?edin?? cu 15 minute înainte de începerea ?edin?ei de judecat?. Punerea la dispozi?ie a dosarelor spre consultare procurorului, p?r?ilor, reprezentan?ilor sau avoca?ilor acestora se va face doar în intervalul orar alocat cauzelor respective, cu aprobarea pre?edintelui de complet;
 • Dup? data de 15 mai 2020, în cauzele non-penale, se va relua procedura prealabil?, în cauzele în care aceast? procedur? fusese suspendat? pe perioada st?rii de urgen??;
?în dosarele penale cu aresta?i preventiv va fi utilizat? în continuare desf??urarea ?edin?elor de judecat? prin videoconferin??, în m?sura în care completul de judecat? apreciaz? c? este posibil. Aceast? op?iune va fi deschis? ?i pentru anumite cauze civile, acolo unde completele de judecat? vor aprecia c? este posibil;
 • Consultarea dosarelor în arhiv?, ob?inerea de rela?ii, precum ?i orice alte solicit?ri ce se înscriu în sfera activit??ii cu publicul desf??urate de compartimentele arhiv? ?i registratur?, se vor face numai în baza unei program?ri telefonice anterioare, cu cel pu?in dou? zile înainte. Programarea se va face la numerele de telefon mobil alocate fiec?rei sec?ii, dup? cum urmeaz?:
- 0247/311.323 int. 212 (pentru sec?ia civil? ?i sec?ia penal?); 0246/406.016 (pentru sec?ia CMASCAF) Cet??enii care vor întâmpina dificult??i în accesarea numerelor de telefon afi?ate se vor adresa Biroului de informa?ii ?i rela?ii cu publicul, la nr. de telefon 0247/311.323 int. 211 sau la adresa de e-mail: tr-teleorman-reg@just.ro;
 • Pentru fluidizarea activit??ii la aceste compartimente, se recomand? folosirea în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justi?iabililor/reprezentan?ilor/avoca?ilor/exper?ilor pentru efectuarea de fotocopii ?i limitarea timpului alocat la aproximativ 15 min/persoan?;
 • Cererile adresate instan?ei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri ?i pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronic? sau prin po?t?, în condi?ii care s? asigure verificarea identit??ii solicitantului. Înscrisurile eliberare în temeiul cererilor prev?zute la alin. (1) se vor transmite în principal prin po?t? sau, dac? persoana care a formulat cererea solicit?, prin po?t? electronic?.
 • Recomand? p?r?ilor ?i participan?ilor la procese, dar ?i altor cet??eni care apeleaz? la serviciul public al justi?iei, s? transmit? coresponden?a prin po?t? sau curier (pe hârtie) ?i prin celelalte mijloace de comunicare prev?zute de lege (fax, e-mail) ?i s? indice în cererile pe care le formuleaz? o adres? de coresponden?? electronic? sau un num?r de fax, la care s? primeasc? acte de procedur? sau alte comunic?ri;
 • Accesul p?r?ilor ?i al participan?ilor la procedurile judiciare se va face cu cel mult 10 minute înainte. Accesul la compartimentele care desf??oar? activit??i de rela?ii cu publicul se va face doar la ora la care s-a f?cut anterior programare;
 • Se interzice accesul în incinta instan?ei a persoanelor care prezint? simptomatologia infect?rii cu virusul SARS-CoV-2.
 • In interiorul sediilor instan?elor, purtarea m??tii de protec?ie facial? este obligatorie, atât in interiorul cât ?i în afara s?lilor de judecat?. Personalul jandarmeriei care asigur? paza sediului instan?ei ?i supravegheaz? securitatea accesului în incint? va interzice accesul în sediul instan?ei al persoanelor care nu poart? masc? de protec?ie.
 • Completele de judecat? vor interzice accesul în sala de judecat? al persoanelor care nu poart? m??ti de protec?ie facial? sau vor dispune îndep?rtarea din sal? a celor afla?i într-o atare situa?ie;

copyright © 2020 mesagerul.ro