Mesagerul.ro

Ucenicii Electricieni din Teleorman experimenteaz? dezvoltarea personal? la un nou nivel

Ucenicii Electricieni din Teleorman experimenteaz? dezvoltarea personal? la un nou nivel

Anul ?colar 2019-2020 a însemnat prima genera?ie de Electricieni Juniori dar ?i o nou? genera?ie de Ucenici Electricieni, care au beneficiat de noi oportunit??i de

Anul ?colar 2019-2020 a însemnat prima genera?ie de Electricieni Juniori dar ?i o nou? genera?ie de Ucenici Electricieni, care au beneficiat de noi oportunit??i de formare pentru meseria viitorului.

Printre acestea se num?r?:

  • Internship de 6 luni pl?tit pentru cei 24 de Electricieni Juniori din cei 33 de Ucenici care a absolvit perioada de 3 ani de ?colarizare;
  • Continuarea ?i cre?terea num?rului de ateliere de dezvoltare personal? sus?inute de Asocia?ia ROI ?i Funda?ia Noi Orizonturi.

De la 4 la 9 ateliere de dezvoltare personal?/ fiecare clas? de Ucenici Electricieni

Unul dintre beneficiile majore ale proiectului – atelierele de dezvoltare ?i-a dovedit eficacitatea reu?ind pe parcurul anilor ?colari s? schimbe atitudini ?i mentalit??i dar ?i s? le insufle tinerilor Ucenici aspira?ii înalte. Analizând rezultatele proiectului, operatorul Distribu?ie Oltenia a luat decizia de sporii num?rul acestor ateliere de dezvoltare personal?:

“În cadrul proiectului Ucenic Electrician, ne-am asumat cu entuziasm preg?tirea unei viitoare genera?ii de profesioni?ti ?i ne bucur?m s? aplic?m un model de formare care ia în calcul atât dezvoltarea profesional?, cât ?i evolu?ia personal? a elevilor înscri?i. De aceea, fiecare activitate de înv??are non-formal? vine în sprijinul tinerilor, contribuind la dezvoltarea abilit??ilor interpersonale de care au nevoie pentru a urma o carier? în domeniu” – a declarat Eugen Butoarc?, Director Executiv Distribu?ie Oltenia.

Astfel, în perioada 12-21 noiembrie, peste 190 de Ucenici Electricieni din jude?ele Arge?, Dolj, Gorj, Teleorman ?i Mehedin?i, înscri?i în programul Ucenic Electrician au pornit într-o c?l?torie de cre?tere ?i transformare al?turi de asocia?iile partenere. Prima întâlnire cu tinerii a fost un bun prilej de (re)conectare cu echipa de facilitatori ?i de conturare a obiectivelor de dezvoltare pentru viitor. Prin jocuri de cunoa?tere ?i de energizare, elevii au putut s? reflecteze la propriul proces de înv??are ?i s? afle r?spunsuri la întreb?ri precum:

  • „Cine suntem ?i ce elemente avem în comun?”,
  • „Care sunt punctele mele forte ?i care sunt lucrurile pe care ar trebui s? le îmbun?t??esc?”.

Pân? la finalul atelierului, tinerii ?i-au conturat propriul plan de dezvoltare, la care se vor raporta în cadrul urm?toarelor 8 ateliere de dezvoltare personal? care vor fi organizate în anul ?colar 2019-2020. Aceste întâlniri îi vor apropia pe tineri de profilul unui profesionist din domeniu, urm?rind atingerea unor obiective precum:

  • în?elegerea importan?ei valorilor morale (colaborare, respect, încredere) în dezvoltarea personal? ?i profesional?,
  • asumarea unui comportament corect în rela?ie cu ceilal?i,
  • dobândirea de abilit??i organizatorice sau dezvoltarea capacit??ii de a lucra în echipa.

Pe parcursul anului ?colar, elevii ?i formatorii se vor întâlni ?i în afara s?lilor de clasa, în noi contexte pline de provoc?ri, precum sesiuni de teambuilding sau de job shadowing, g?zduite de operatorul Distribu?ie Oltenia. Prin îmbinarea acestor activit??i, construim un parcurs complex pentru tinerii înscri?i în program, care îi va determina s? devin? mai motiva?i, mai responsabili ?i mai implica?i în activitatea didactic?, dar ?i în cea legat? de dezvoltarea lor personal?.


copyright © 2020 mesagerul.ro