Mesagerul.ro

Ve?ti bune pentru locuitorii din 9 comune teleorm?nene. Carte funciar? gratuit? pentru toate imobilele

Ve?ti bune pentru locuitorii din 9 comune teleorm?nene. Carte funciar? gratuit? pentru toate imobilele

Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? (ANCPI) a ini?iat o procedur? de licita?ie pentru achizi?ionarea serviciilor de înregistrare sistematic? î

Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? (ANCPI) a ini?iat o procedur? de licita?ie pentru achizi?ionarea serviciilor de înregistrare sistematic? în Sistemul integrat de cadastru ?i carte funciar? a imobilelor din 215 de unit??i administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de jude?e. Printre acestea se num?r? ?i nou? comune din jude?ul Teleorman, este vorba despre G?l?teni, M?gura, Scrioa?tea, Vârtoape, Mavrodin, Vedea, Nenciule?ti, R?doie?ti ?i Olteni.

ANCPI a publicat în data de 11 octombrie 2019, în Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP), anun?ul cu num?rul CN1015932 - “Servicii de înregistrare sistematic? în Sistemul Integrat de Cadastru ?i Carte Funciar? a imobilelor Etapa 2 - 215 UAT- uri din 37 de jude?e”.

Finan?area acestor servicii este asigurat? din fonduri europene, prin Programul Opera?ional Regional - Proiectul major privind „Cre?terea gradului de acoperire ?i incluziune a sistemului de înregistrare a propriet??ilor în zonele rurale din România”.

Achizi?iile se desf??oar? pe loturi, fiecare comun? reprezentând un lot. Suprafa?a total? estimat? a  celor 215 loturi este de 1.294.509 de hectare. Procedura va fi finalizat? cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioad? de 24 de luni. Valoarea estimat? este de 169.580.679 de lei f?r? TVA.

Anun?ul a fost publicat ?i în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr. 2019/S 197-479044, astfel încât la proceduri poate avea acces orice operator din ?ar? sau din str?in?tate care îndepline?te cerin?ele solicitate de ANCPI. Termenul limit? pentru depunerea ofertelor este 25 noiembrie 2019.

Proiectul „Cre?terea gradului de acoperire ?i incluziune a sistemului de înregistrare a propriet??ilor în zonele rurale din România” completeaz? obiectivul Programului na?ional de cadastru ?i carte funciar? (PNCCF) prin realizarea lucr?rilor de înregistrare sistematic? pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea total? a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezint? fonduri externe nerambursabile de la Uniunea European? ?i 46.933.673 - cofinan?are de la bugetul de stat.

Selectarea  UAT-urilor din zonele rurale a fost f?cut? dup? urm?toarele criterii de prioritizare:

  • localit??i care fac obiectul dezvolt?rii proiectelor de infrastructur? prev?zute în Master Planul General de Transport al României;
  • localit??i care implementeaz? ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
  • localit??i în care sunt identificate zone cu vulnerabilit??i sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

 Mai multe informa?ii despre proiectul „Cre?terea gradului de acoperire ?i incluziune a sistemului de înregistrare a propriet??ilor în zonele rurale din România” pute?i g?si accesând

http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.

copyright © 2020 mesagerul.ro