Mesagerul.ro

Weekend de foc pentru salvatorii teleorm?neni. 38 de incendii, 75

Weekend de foc pentru salvatorii teleorm?neni. 38 de incendii, 75

Sfâr?itul s?pt?mânii trecute a fost la propriu „incendiar” pentru pompierii militari teleorm?neni, ei fiind solicita?i s? intervin? la 117 evenimente, dintre ca

Sfâr?itul s?pt?mânii trecute a fost la propriu „incendiar” pentru pompierii militari teleorm?neni, ei fiind solicita?i s? intervin? la 117 evenimente, dintre care 38 de incendii, 75 de cazuri SMURD, 2 accidente rutiere, o degajare a unui copac c?zut pe carosabil ?i o deblocare de u??.
Dintre cele 38 de incendii stinse de pompieri, 33 s-au manifestat la vegeta?ie uscat? ?i gunoi menajer, un incendiu a izbucnit la o locuin?? ?i 2 incendii au distrus depozitele de furaje din gospod?riile unor cet??eni, îns? ele au fost lichidate de salvatori înainte de a se propaga la anexele ?i locuin?ele din imediata apropiere.
Cele 33 de incendii de vegeta?ie uscat? ?i resturi menajere, care au pus în pericol bunurile materiale ori via?a oamenilor, în special a participan?ilor la traficul rutier, deoarece fumul degajat a îngreunat circula?ia pe anumite sectoare de drum, s-au manifestat pe raza localit??ilor Merenii de Sus, Islaz, Talpa Ogr?zile, R?doie?ti, Mârz?ne?ti, Nec?e?ti, L?ceni, Videle, Poroschia, Saelele, Pietro?ani, Cervenia, Satu Vechi, Guruieni, N?sturelu, Vii?oara, Schitu Poenari, C?tunu, Depara?i, Mih?e?ti, Sfin?e?ti, Brebina, Orbeasca de Sus, C?line?ti, Prundu ?i Poeni, având aproape în totalitate o cauz? probabil? comun?, ?i anume „focul deschis în spa?ii deschise”.

Atragem aten?ia cet??enilor c?, potrivit Hot?rârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea ?i sanc?ionarea contraven?iilor la normele de prevenire ?i stingere a incendiilor, efectuarea unor lucr?ri de ardere a resturilor vegetale f?r? întrunirea condi?iilor legale ?i, respectiv, f?r? luarea m?surilor de evitare a propag?rii la construc?ii, depozite, culturi agricole, p?duri, planta?ii ?i alte vecin?t??i constituie contraven?ii ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 1.000 la 2.500 lei.

Totodat?, reamintim faptul c? loca?iile suprafe?elor agricole afectate de incendii sunt înaintate c?tre Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie în Agricultur? (APIA) ?i Garda de Mediu - Comisariatul Jude?ean Teleorman, pentru luarea m?surilor ce se impun, conform Protocolului de colaborare privind ac?iunile de monitorizare a modului de respectare de c?tre fermieri a bunelor condi?ii agricole ?i de mediu referitoare la arderea miri?tilor ?i a resturilor vegetale pe terenul arabil ?i la arderea paji?tilor permanente, încheiat între Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen??, Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? ?i Garda Na?ional? de Mediu.

copyright © 2021 mesagerul.ro