Mesagerul.ro

ZILELE BIBLIOTECII JUDE?ENE MARIN PREDA – EDI?IA A XXI-A

ZILELE BIBLIOTECII JUDE?ENE MARIN PREDA – EDI?IA A XXI-A

Ca în fiecare din ultimii ani, Biblioteca Jude?ean? Marin Preda din Alexandria a fost luat? cu asalt cu ocazia celui mai important complex de manifest?ri organ


Ca în fiecare din ultimii ani, Biblioteca Jude?ean? Marin Preda din Alexandria a fost luat? cu asalt cu ocazia celui mai important complex de manifest?ri organizate aici. Scriitori – poe?i ?i prozatori, critici ?i istorici literari, publici?ti ?i ziari?ti, arti?ti plastici, editori, bibliotecari, autorit??i jude?ene ?i locale au avut ca ofert? activit??i culturale dintre cele mai diverse. Deschiderea s-a f?cut în prezen?a pre?edintelui Consiliului Jude?ean Teleorman – D?nu? Cristescu, a vicepre?edintelui Prim?riei Alexandria - Augustin Ioan , a directorilor bibliotecilor jude?ene Arge?, Bra?ov, Br?ila, C?l?ra?i, Neam? ?i Tulcea.

Un moment important l-a constituit decernarea premiilor revistei “Caligraf” pe anul 2019. Pe baza voturilor juriului prezidat de Horia Gârbea – membru al consiliului director al Uniunii Scriitorilor din România, premiile au ajuns la Simona Grazia Dima (poezie), Dan Miron (proz?), Nicolae Dina (critic? literar?)  ?i George B?icoianu (debut editorial). Viorel Fota, managerul Bibliotecii din Alexandria a acordat, de asemenea, diplome de excelen?? unor autorit??i ?i ?efi ai institu?iilor de profil din Arge?, Bra?ov, Br?ila, C?l?ra?i, Neam? ?i Tulcea.

LANS?RI DE CARTE

Pe parcursul celor trei zile au fost mai multe lans?ri de carte: “R?ni c?l?toare” de Florin Burtan, “Literatur? de ieri, literatur? de azi. Cronici literare” de Stan V.Cristea ?i “Maxinne” de George B?icoianu au fost prezentate în prima parte de “critici de meserie”. Alte nout??i editoriale au venit de la Elena Armenescu – “Tainele împ?r?te?ti” ?i “111 cele mai frumoase poezii”, Victoria Milescu – “Biografie cu p?s?r”i, Domni?a Neaga – “Cândva în Arcadia”, Daniela Trandafir – “Insomniile Danei”, Viorel Ciobanu – “Dimitrie Cantemir ?i con?tiin?a unit??ii na?ionale”, Dorin Radu – “Pe dealul lui Baran”. ?i sâmb?t? lans?rile de carte au avut un loc special: “Scrisul este rug?ciune” de Cristian Gabriel Moraru, “Industria jude?ului Teleorman” la sfâr?itul secolului XX ?i începutul secolului XXI” de Paul ?chiopu, “Sufletul din cuvânt” de Emilia Stroe,  “Câ?tigat ridendo moris” de Gheorghe Olteanu.

ATELIERE PROFESIONALE

Interesant a fost ?i schimbul de experien?? cu genericul “Împlinirea 3D – o provocare pentru biblioteci”, moderat de Daniel Nazare, manager la BJ din Bra?ov. Dac? ?eful Direc?iei pentru cultur? Teleorman, ?tefan Nedelcu??-Apope, s-a referit la “Patrimoniul cultural construit ?i nevoia de interven?ie urgent?”, mai mul?i bibliotecari au prezentat comunic?ri pe teme profesionale. Gianina Burcea s-a referit la obiectivele Centrului de performan?? “Niculae Moromete”, unde liceeni vor lua parte la activit??i educative ce favorizeaz? comunicarea, lucrul în echip?, competi?ia ?i competen?a.

EXPOZI?II, MOMENTE ARTISTICE

Câteva expozi?ii s-au reg?sit în program. Cea documentar?, intitulat? “S? citim istoria din ziare” cuprinde peste 20 de publica?ii din perioada 1919-1939, piese apar?inând jurnalistului colec?ionar ?tefan Stan. Alte dou? expozi?ii de grafic?, respectiv de pictur? – “Autumnala” de Costel Lupu ?i “Simboluri religioase” de Eugenia Dumitriu au încântat privirile participan?ilor. Tematica acestor expozi?ii a cuprins ?i “155 de ani de la înfiin?area CEC” – din colec?ia Teodor S?ceanu, “Ma?ini de epoc?” – colec?ionar Liviu Sorinel Sandu, “C?r?i cu autograf” (din patrimoniul BJ Teleorman) ?i “Magia hârtiei” (Palatul Copiilor  Alexandria). Recitalul muzical Ovidiu Scridon, “Muzic?, poezie ?i dansuri populare” cu Asocia?ia “Dai o ?ans?”, momentul folcloric “Fluiera?ii de la Dobrote?ti” au dat un ton optimist atmosferei.

CARTEA A FOST REGINA, TOTU?I

Concursul de lectur? “B?t?lia C?r?ilor” (faza jude?ean?) a ar?tat buna preg?tire a celor mai tineri utilizatori ai serviciilor BJ.  De apreciat gestul directorului Bibliotecii Jude?ene Bra?ov, Daniel Nazare, care a completat premiile câ?tig?torilor. “Copiii no?tri talenta?i” (tot faza jude?ean?) a dat curaj unor creatori literari din ?coli.

De la un semenea eveniment nu puteau lipsi oferte ale unor edituri, printre care “Aius” din Craiova, cele mai cunoscute reviste fiind “Mozaicul”, “AntiLethe” ?i “Carmina Balcanica”.

Cu speran?a c? nu mi-a sc?pat nimic din ceea ce s-a întâmplat pe parcursul a trei zile, trebuie s? mai remarc modalitatea armonioas? în care managerul Viorel Fota ?i harnicul s?u colectiv au dus la cap?t un program bogat, divers. De altfel, profesionalismul lor este demonstrat ?i de premiul acordat recent la Miercurea Ciuc de Asocia?ia Na?ional? a Bibliotecarilor ?i Bibliotecilor Publice din România.

?TEFAN STAN

copyright © 2020 mesagerul.ro